Notícies

La igualtat de gènere, tema prioritari per a la cooperació descentralitzada

  20/05/2020

Els governs locals, les regions i la cooperació descentralitzada són claus per aconseguir la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones.

L’assoliment de la igualtat de gènere i l’apoderament de totes les nenes i dones és l’objectiu 5 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible i la seva consecució està intrínsecament vinculada amb l’èxit dels altres 16 objectius. Però a més, per assolir la igualtat de gènere, necessitem governs locals sostenibles i democràtics, on dones i homes tinguin un accés igual a la presa de decisions i als serveis i gaudeixin també del mateix tracte.

Per tant, abans de res, hem d’augmentar la representació de les dones en els processos de presa de decisions i en l’àmbit polític: les dones elegides localment i les activistes de base han de ser el centre de les polítiques d’igualtat de gènere.

L’apoderament de les nenes i les dones és l’única manera de millorar la qualitat de vida tant als països europeus com als països socis i les contribucions dels governs locals i regionals són crucials per al desenvolupament sostenible socialment, econòmic i ecològic.

A través de la xarxa de governs locals i regionals, Platforma, el Fons Mallorquí ha identificat els següents temes prioritaris per a la cooperació amb els països socis:

    • representació igualitària en la vida política i la presa de decisions
    • apoderament econòmic i treball digne
    • serveis públics eficients i accessibles per a tothom
    • integració de gènere i pressupost de resposta al gènere
    • eliminació de la violència contra les nenes i les dones

Aquests objectius es poden realitzar mitjançant activitats de cooperació descentralitzada: aprenentatge entre iguals, xarxes i intercanvi d’exemples i experiències de bones pràctiques entre els municipis, ciutats i regions de la UE i països associats.

Els governs locals són el nucli del desenvolupament democràtic a tot el món i és la tasca quotidiana que desenvolupen els pobles, les ciutats, els municipis i les regions que crea el canvi fonamental per a un desenvolupament global equitatiu, inclusiu i sostenible. En el seu paper d’administració més propera als ciutadans i a la societat civil, inclosos els moviments de dones, haurien de liderar el desenvolupament de polítiques i mesures feministes que fomentin l’apoderament de les dones i les nenes. És en aquest nivell que es decideixen i s’implementen mesures que repercuteixen directament en les desigualtats que les nenes i les dones afronten en la seva vida quotidiana.

La cooperació descentralitzada —o, la cooperació ciutat a ciutat i regió a regió— és una eina clau per aprendre els uns dels altres, construir capacitat, beneficiar-se de bones pràctiques i posar en marxa iniciatives de política local. És una eina útil per fomentar l'experiència i l'intercanvi d'experiència entre iguals i donar suport als governs locals i associacions per familiaritzar-se amb diferents enfocaments per promoure la igualtat de gènere. Els intercanvis entre governs locals de totes les mides i particularment a través de l’ecosistema de xarxes i associacions han demostrat que proporcionen resultats tangibles per fomentar la igualtat de gènere.

Així mateix, la igualtat de gènere contribueix a l'eficàcia de la cooperació descentralitzada per al desenvolupament, validant la rellevància de les iniciatives pel que fa a les necessitats del públic objectiu i dels beneficiaris i beneficiàries.