Notícies

Emergència a Gaza

Projecte de suport psicosocial a Gaza

  15/12/2016

Amb l’objectiu de contribuir a refer el teixit social de la Franja de Gaza, la Comissió Executiva del Fons acordà destinar 25.714,15 euros de la partida del fons d’emergència de 2016 a un projecte de suport psicosocial a dones i infants

El projecte presentat per Mundubat Fundazioa vol atendre dones i infants del campament de refugiats i del municipi de Deir Al-Balah que presentin símptomes de trauma postbèl·lic, a través de tècniques d’intervenció psicosocial.

Les actuacions es desenvo­luparan en dues línies. Per una banda, la formació especialitzada de dones per crear o enfortir les capacitats locals d’atenció psicosocial. D’altra banda, el suport psicosocial per a la població beneficiària, a través de teràpies individuals, teràpies de grup i atenció en centres especialitzats per a casos d’especial gravetat.

La tercera part dels ferits i la quarta part de les víctimes mortals de les darrers agressions israelianes varen ser infants, i més de mig milió de persones es van haver de desplaçar a causa de la destrucció de ca seva.

Des de fa tres anys es du a terme la tasca de proveir de refugis i necessitats bàsiques materials la població necessitada, així com l’acompanyament d’infants i dones en el procés de superar els traumes que el conflicte i les condicions de vida en què es troben els provoquen. Les dones i els infants constitueixen la base de la reconstrucció, tant a l’àmbit de la família com de la societat i de les futures generacions. 

Mundubat du a terme aquesta feina en col·laboració amb l’entitat palestina  Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC), que preveu continuar consolidant, a curt i llarg termini, la unitat d’atenció especialitzada en el tractament de traumes psicosocials i la coordinació amb altres organit­zacions nacionals i internacionals. Aquesta entitat té una àmplia implantació a la Franja de Gaza, així com els avantatges de la proximitat i la confiança de la població, la qual cosa facilita la identificació dels casos que ne­cessitin aquesta atenció especialitzada. S’espera prestar atenció a 1.370 persones i formar 20 dones en suport social especialitzat.