Notícies

Termes de referència per a l’avaluació del programa “Xarxa de Centres Educatius Solidaris” del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

  31/05/2018

Dades del programa
El Fons Mallorquí ha tengut molt clar des dels seus inicis que la feina de cooperació comporta no només el suport econòmic a projectes que es desenvolupen als països empobrits, sinó també un compromís amb les comunitats del Sud que va més enllà i abasta la presa de consciència sobre el problema de justícia que hi ha al darrere de l’abisme entre Nord i Sud. Per això, el Fons sempre ha donat suport als centres escolars que ho han sol·licitat, fins que el 2005 va crear la Xarxa de Centres Educatius Solidaris.

La Xarxa neix de la necessitat de donar continuïtat a la tasca que fins al moment es duia a terme i sobretot donar un suport tècnic als centres per introduir temes d’educació per al desenvolupament a les aules i facilitar la integració de la cooperació i l’educació per al desenvolupament com a part dels valors i continguts del projecte curricular dels centres. Actualment 29 centres escolars de l’illa de Mallorca conformen la Xarxa de Centres Educatius Solidaris, 15 dels quals tenen un agermanament amb un centre escolar de Nicaragua, campaments sahrauís de Tindouf o Perú.
 

Objecte de l’avaluació
Es presenten uns termes de referència per realitzar l’avaluació externa d’impacte del programa Xarxa de Centres Solidaris, actiu des de 2005. Amb l’avaluació es pretén mesurar l’impacte que el programa ha tengut en la introducció de l’educació al desenvolupament en els centres escolars de Mallorca adherits a la Xarxa. S’analitzarà en particular l’impacte dels agermanaments en l’educació al desenvolupament. A més es pretén sistematitzar i avaluar la feina feta en el programa amb perspectiva històrica.

Agents implicats

 • 29 centres escolars actius en la Xarxa (ANNEX 1).
 • 6 centres escolars que varen formar part de la Xarxa des de 2005 fins avui (ANNEX 2).
 • 4 ong que desenvolupen tallers en les escoles.
 • Equip tècnic del Fons Mallorquí.
 • 2 entitats de Nicaragua.
 • 12 centres escolars de Nicaragua.

El Fons Mallorquí informarà sobre l’estudi a tots el agents implicats mitjançant correu electrònic i reunions. Així mateix se’ls informarà de les conclusions de l’estudi.

Abast de la avaluació
Es vol avaluar:

 • Impacte del programa “Xarxa de Centre Solidaris” des de 2005 fins a 2017 a Mallorca.
 • Avaluació del suport tècnic als centres de la Xarxa.
 • Avaluació de l’impacte de la introducció de l’educació al desenvolupament en els centres escolars adherits a la Xarxa.
 • Avaluació d’impacte dels agermanaments (ANNEX 3).

Més específicament:

 • quant a pertinència es vol saber si és pertinent treballar amb escoles com a referent a l’àmbit de l’educació pel desenvolupament.
 • quant a eficiència es vol saber si els recursos han estat suficients per respondre a les necessitats del programa.
 • quant a eficàcia es vol saber si el model d’activitats i recursos oferts aconsegueix transmetre la narrativa i els missatges que persegueix el programa i si els agermanaments ho aconsegueixen.
 • quant a impacte es vols saber quins beneficis ha aportat el projecte de cooperació entre escoles a les  comunitats agermanades i quines són les aportacions en les línies pedagògiques de les escoles involucrades.
 • quant a gènere es vol saber si s’ha visibilitat la realitat de desigualtat de gènere en les narratives i missatges transmesos.
 • quant a sostenibilitat es vol saber si el programa, tal i com s’està executant, té futur i quines millores es poden incorporar.

Funcions de l’equip avaluador i del Fons Mallorquí

L’equip avaluador es reunirà físicament amb la gerent i la tècnica de sensibilització del Fons per una sessió prèvia de planificació del disseny de l’estudi durant el mes de juliol. L'equip avaluador dissenyarà el procés d’avaluació (metodologia, eines, planificació, etc.) i ho durà a terme en els terminis establerts. També realitzarà els informes pertinents derivats d'aquest procés (informe final amb els resultats, conclusions i recomanacions per enfortir el programa de cara al futur).

El Fons Mallorquí facilitarà tota la informació i documentació necessària a l'equip avaluador (contactes, fonts de verificació, formulacions dels projectes anuals, etc.), a més de donar suport en les qüestions que es creguin necessàries.
 

Presentació de l’oferta tècnica i criteris de valoració

El termini límit per enviar la proposta tècnica i econòmica d'avaluació d’impacte serà el 30 de juny 2018.

Les propostes tècniques s’enviaran a la tècnica de sensibilització Francesca Campana al correu electrònic fcampana@fonsmallorqui.org

La documentació mínima a presentar serà:

 • Proposta tècnica d'avaluació externa del programa Xarxa de Centres Educatius Solidaris
 • Acreditar l’experiència de la persona o entitat consultora que presenta la proposta.
 • Currículum vitae de la persona, o persones que realitzaran l’avaluació.

Els criteris a valorar en les propostes seran:

 • Qualitat de la proposta.
 • Capacitat tècnica i experiència en l'avaluació de processos d'Educació per al Desenvolupament.
 • Coneixements i experiència en Educació per al Desenvolupament.
 • Metodologia de l'avaluació (eines emprades, mecanismes de participació dels actors involucrats en l'avaluació, etc.).

Terminis per a la realització de l’avaluació
L’avaluació es desenvoluparà entre els mesos de setembre, octubre novembre i desembre 2018. La documentació final de l’avaluació es presentarà abans del 31 de desembre). En casos excepcionals, es podrà sol·licitar una pròrroga de màxim dos mesos, que ha de ser aprovada pel Fons Mallorquí.

Pressupost i condicions de pagament

El pressupost destinat a l’avaluació és de 10.000 euros (IVA inclòs). El pressupost ha de cobrir totes les despeses derivades de l’avaluació (transport i dietes inclosos). El pagament s’efectuarà en dos terminis: el 50% s’abonarà amb la firma del contracte i el restant 50% s’abonarà amb el lliurament de la documentació final.