Notícies

Clic 2015 setembre 1

Visita institucional de la RASD

  30/09/2015

El ministre de Cooperació de la República Àrab Sahrauí Democràtica s'entrevista amb el president del Fons Mallorquí

El passat 11 de setembre el president del Fons Mallorquí, Joan Verger, es va reunir amb el ministre sahrauí de Cooperació, Brahim Mokhtar, qui està realitzant una gira per diverses comunitats autònomes.

El ministre sahrauí manifestà la preocupació per les conseqüències de la dràstica davallada de l’ajut procedent de l’estat espanyol, que s’ha reduït en el 40% en els darrers anys. L’impacte de la reducció afecta sobretot l’àmbit de la salut i l’alimentació, en termes tant de qualitat com de quantitat. Igualment, ha davallat la freqüència de les caravanes i el nombre de vehicles que hi participen (de tres a dues caravanes anuals, i de 100 a 38 vehicles), la qual cosa implica una disminució significativa del volum de l’ajut humanitari destinat a la població dels campaments. D’altra banda, també el nombre d’infants sahrauís que són acollits per la iniciativa “Vacances en pau” ha patit un descens considerable: el 2010 hi participaren 9.000 nins i nines, mentre que el 2015 només han pogut ser acollits 5.000 infants.

Brahim Mokhtar va indicar, d’altra banda, que l’avaluació del programa mundial d’aliments de Nacions Unides per als campaments és alarmant: només hi ha disponibles reserves fins al mes d’octubre. Va mostrar també el temor que, davant d’aquesta situació, la frustració de la població més jove, que es troba amb poques oportunitats de feina o formació, pugui dur a sortides imprevisibles. Finalment, agraí les aportacions constants del Fons Mallorquí, que fa possible el funcionament dels programes de salut adreçats als infants, però que també s’han reduït i manifestà l’esperança que es puguin incrementar.

Joan Verger agraí la visita del ministre i la informació que havia proporcionat, sobre la qual reconegué que és molt colpidora. Explicà que el Fons Mallorquí ha hagut de reduir els ajuts per al finançament de tots els projectes a causa de la davallada de les aportacions que obté dels socis, que és l’única font d’ingressos amb què compta i que es troben al nivell de 1998. Molts ajuntaments, d’altra banda, s’han trobat que la crisi ha incrementat el nombre de persones dels municipis a les quals es destinen ajuts socials i sovint s’han cobert retallant la partida prevista per al Fons Mallorquí, perquè políticament és la que menys incòmoda de reduir. Reiterà el compromís del Fons Mallorquí amb el poble sahrauí i comentà que s’ha iniciat una campanya de conscienciació entre els socis, per recuperar la fita del 0,7% i poder incrementar els recursos destinats a cooperació, emergència i ajut humanitari el 2016.