Bolívia

Accés a l'aigua potable en comunitats rurals de Pocona

A Pocona part de la població rural del municipi no té accés a l’aigua potable en quantitat ni qualitat suficient i no té la percepció que constitueixi un dret que és a la base de la salut i el desenvolupament social i econòmic. Actualment, de les 83 comunitats del municipi, vuit no disposen d’un sistema d’abastiment d’aigua, en 20 comunitats s’han de reconstruir completament els sistemes existents, en quatre s’hauria d’ampliar la xarxa i en 11 s’han de fer feines de manteniment per garantir l’accés a domicili. En el marc del pla director d’infraestructures i abastament d’aigua de les comunitats rurals de Pocona, es proposa la construcció d’un sistema d’abastiment d’aigua per a la comunitat de Yuraj Molino, amb connexions al domicili de totes les famílies beneficiàries (174 persones). A més a més, es realitzarà un diagnòstic sobre la capacitat de gestió dels comitès d'aigua creats anteriorment en cinc comunitats (Chaqueli, Tamborga, Estanque Pampa, Huerta Kuchu i Mojón)  i s'elaborarà i desenvoluparà un pla d'enfortiment per a la gestió sostenible de l'aigua en cada comunitat. Igualment, s’impartiran tallers de sensibilització sobre consum d’aigua segura, hàbits higiènics saludables, prevenció de malalties relacionades amb l’aigua i la higiene, i gestió dels residus sòlids. També es duran a terme activitats d'enfortiment de la gestió local de l'aigua dirigides a l'administració local i al sindicat agrari. En total se’n beneficiaran 772 persones.

Seguiment:

El projecte es va iniciar el mes de febrer de 2020, però les activitats varen estar aturades des de final de març fins a l’agost a causa de les mesures imposades per evitar la propagació de la COVID-19. A partir de les inspeccions realitzades i tenint en compte aspectes tècnics i socials el sistema es va dissenyar amb una obra de presa d’aigua, una línia d’adducció de 1.600m i un volum de regulació de 20m cúbics. La xarxa de distribució inclou 6.400m de canonada de diversa gruixa. Es varen proposar dues càmeres per rompre la pressió per a la xarxa de distribució a causa de la presència de pendents elevades, i quatre sants de barrancs de 30m de llargària. Al voltant del dipòsit es va preveure una tanca perimetral de tela de galliner i filferro de pues. La xarxa de distribució inclou 60 piques, 57 de les quals a domicili, amb clau de pas i aixeta; i tres de públiques, situades al cementiri, a l’escola i al centre de salut. Un cop elaborada la carpeta tècnica corresponent, es va lliurar a l’Ajuntament perquè hi donés el vistiplau i per poder coordinar l’adquisició dels materials necessaris. La comu­nitat va dur a terme les tasques de neteja i anivellament del terreny per al dipòsit. El 26 d’agost es varen iniciar les feines d’excavació a l’emplaçament del dipòsit, dutes a terme pels beneficiaris. Tot seguit es va fer el traçat i es va muntar la car­cassa de ferro dels fonaments, així com l’encofrat del dipòsit. Un cop acabat, es va instal·lar la tanca perimetral, es bastiren els passos de barranc i es va fer l’estesa de la xarxa de distribució, amb les piques i, tot i que no estava previst, es varen instal·lar mesuradors d’aigua domiciliaris. L’acte de lliurament de l’obra va tenir lloc el 9 de desembre de 2020. El 12 de novembre es va organitzar la fira de l’aigua i el medi ambient a Yuraj Molino. Hi va participar tota la comunitat i s’hi varen distribuir lots d’higiene per als infants. Pel que fa als tallers de formació, es varen haver de fer en grups reduïts per complir les mesures imposades per a la prevenció de la COVID-19. Els temes tractats varen ser: gestió sostenible de l’aigua (44 participants); constitució del comitè de l’aigua (43 participants); elaboració des estatuts i reglament; lampisteria, funcionament i manteniment (57 participants); registre del comitè d’aigua (66 persones); lectura de comptadors d’aigua (48 famílies participants). D’altra banda, es varen dur a terme reunions per fer el seguiment de la junta directiva del comitè d’aigua per a l’elaboració dels Estatuts i el reglament del comitè; seguiment de les obres, revisió dels documents, inventari d’eines i accessoris, etc.  També es varen dur a terme les intervencions previstes al Consell municipal de Pocona, per prioritzar projectes per a 2021-2023; informar sobre l’actualització del pla director i debatre qüestions de funcionament.  Paral·lelament, es va participar a les reunions mensuals de la subcentral sindical de Yuraj Molino, que integra 10 comunitats, per exposar les característiques dels projectes executats; sensibilitzar sobre l’accés a l’aigua com un dret humà bàsic; i donar a conèixer polítiques i estratègies per al servei d’aigua per a consum humà. Igualment, varen tenir lloc dues reunions d’incidència amb el batle de Pocona. A l’apartat de sensibilització, es varen impartir els següents tallers: dos sobre la importància de l’aigua, la salut i la higiene, adreçat a les famílies (44 participants, respectivament); un sobre autoestima, higiene personal i familiar, adreçat a les dones (28 assistents); educació sanitària i medi ambient, en què participaren 35 dones; salut, higiene personal i autoestima, per a 25 infants; i educació sanitària i medi ambient per a 25 infants. Amb autorització prèvia del Fons Mallorquí els tallers previstos per diagnosticar la capacitat de gestió dels comi­tès d’aigua creats anteriorment en cinc comunitats i reforçar-la varen ser substituïts per dos tallers sol·licitats per les dones sobre equitat de gènere i accés a l’aigua (64 participants); lampisteria bàsica per a instal·lacions de la llar (38 assistents);  estatuts i reglaments i cura de l’aigua (34 participants); i importància de la higiene personal i de la llar (34 assistents). Finalment, tot i no estar programat, es varen instal·lar rentamans al pati de l’escola de la comunitat de Yuraj Molino, que varen ser sol·licitats pel comitè d’aigua i la junta escolar de pares per contribuir a les mesures de prevenció i mitigació de la propagació de la COVID-19.

 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 76.925,50

Entitats executores

Mosoj Causay

Mosoj Causay és una institució sense ànim de lucre que, des de fa més de vint anys, contribueix al desenvolupament integral de les famílies de les zones rurals de Cochabamba mitjançant activitats socioculturals, econòmiques, sanitàries, educatives, agropecuàries i de serveis d'infraestructures bàsiques.