Bolívia

Millora de la governabilitat i accés a l'aigua potable a Pocona

Aquest projecte està emmarcat en el Pla director d’infraestructures i abastament d’aigua de les comunitats rurals de Pocona, que té com a objectiu primordial l’accés a l’aigua potable com a dret humà bàsic en tres comunitats rurals del municipi de Pocona en tres anys. En la tercera fase es preveu contruir unl sistema d'abastament d'aigua, impulsar-ne la gestió local i desenvolupar tallers de sensibilització sobre higiene i salut a la comunitat de Lope Mendoza Alto, on se’n beneficiaran 212 famílies (741 persones). A més a més, es realitzarà un diagnòstic sobre la capacitat de gestió dels comitès d'aigua creats anteriorment en cinc comunitats, i s'elaborarà i desenvoluparà un pla d'enfortiment per a la gestió sostenible de l'aigua a cada comunitat. També es duran a terme activitats d'enfortiment de la gestió local de l'aigua dirigides a l'administració local i al sindicat agrari. Finalment, s’elaborarà el pla director per a la gestió integral de la conca de Yuraj Molino.

Seguiment:

En primer lloc es va dur a terme l’elaboració del Pla director de gestió integral de conques per a Yuraj Molino. L’IDRI i un consultor varen recollir informació a les vuit comunitats involucrades: Yuraj Molino, Chimboata, Misky Yacu, Molle Molle, Pilancho, Cañada, Cañada Arriba i Tipa Tipa, que es va sistematitzar i contextualitzar. Es va elaborar la  “Cartera de projectes”, en la qual s’identifiquen i formulen projectes de gestió integral de conques a la zona de Yuraj Molino. Al document final es recullen els problemes identificats en cada comunitat per component i les propostes per aconseguir una gestió adequada i integral de la conca de Yuraj Molino. També es va elaborar i editar un vídeo sobre el pla director. Pel que fa a l’accés a l’aigua potable a la comunitat de Lope Mendoza Alto, a partir de les inspeccions realitzades al març es va identificar la ubicació per al dipòsit i els habitatges beneficiaris i s’elaborà la carpeta tècnica. Un cop adquirits els materials i contractada la mà d’obra qualificada, es var construir la presa d’aigua, la xarxa de distribució i el dipòsit. Els beneficiaris varen dur a terme la neteja i anivellament del terreny on s’havia d’instal·lar el dipòsit, així com l’excavació dels solcs per a la xarxa de distribució. La persistència de les pluges va endarrerir les feines, però al mes de maig es va poder instal·lar la tanca perimetral, bastir els passos de barrancs i acabar l’estesa de la xarxa de distribució, amb 61 piques domiciliàries i quatre públiques. Igualment, es varen dur a terme les tallers de formació per als beneficiaris sobre gestió sostenible de l’aigua, administració i registre dels comitès d’aigua, lampisteria, i funcionament i manteniment de les piques. A més a més, varen tenir lloc tres reunions de seguiment i enfortiment del comitè d’aigua comunitari. Es va celebrar una fira de l’aigua per intercanviar experiències sobre gestió dels sistemes d’aigua amb altres comunitats. També es varen realitzar reunions per fer el diagnòstic i enfortir la gestió sostenible de l’aigua de les comunitats de  Vaca Kuchu, Cuesta Punta Baja, Churo Alto, Laimiña Bajo i Mama Huasi Bajo. També s’hi varen impartir tallers sobre funcionament i manteniment dels sistemes d’aigua, gestió sostenible i administració del sistema d’aigua, gestió dels recursos naturals, lectura dels mesuradors d’aigua i ús i tractament de l’aigua. Es va organitzar una visita a un comitè d’aigua ben gestionat per a les juntes directives: hi participaren 41 persones que pogueren conèixer el funcionament de comitè de Boquerón Alto (reglaments, equipament, etc) i intercanviar experiències. Es va aprofitar l’acte per lliurar material de neteja a tots els comitès com a incentiu. Es varen impartir dos tallers sobre salut, aigua, pràctiques higièniques saludables i protecció del medi ambient per a les famílies, dos per  a les dones i dos per als infants de Lope Mendoza Alto. Els infants assistents als tallers reberen un lot d’higiene personal (dentifrici, raspall de dents, pinta, sabó i paper higiènic) i elaboraren una bossa de roba reciclada per desar-lo. A més  a més es varen realitzar visites a domicili de les famílies per reforçar els coneixements adquirits. i una jornada de neteja comunitària amb la participació de totes les famílies. Igualment, s’impartiren quatre tallers de salut sobre salut, aigua i pràctiques higièniques saludables a les comunitats de Laimiña, Vacas Kuchu, Cuesta Punta i Mama Huasi. Finalment, tingueren lloc diverses reunions amb el batle i el consell municipal per coordinar i fer el seguiment de les activitats.

 

Estat: En curs
Aportació del Fons: € 98.343,70

Entitats executores

Enginyeria sense Fronteres Illes Balears

Enginyeria Sense Fronteres (ESF) és una organització no governamental (ONG) dedicada a la cooperació per al desenvolupament que treballa per construir una societat mundial justa i solidària i per posar la tecnologia al servei del desenvolupament humà.

Mosoj Causay

Mosoj Causay és una institució sense ànim de lucre que, des de fa més de vint anys, contribueix al desenvolupament integral de les famílies de les zones rurals de Cochabamba mitjançant activitats socioculturals, econòmiques, sanitàries, educatives, agropecuàries i de serveis d'infraestructures bàsiques.