Bolívia

Desenvolupament local i apoderament de les dones a Pocona

Al municipi de Pocona, de població majoritàriament quítxua i predominantment rural, més del 86% dels habitants es troben en situació de pobresa: només la meitat té accés a aigua potable a domicili, la cobertura de clavegueram no arriba a l'1%, i l'analfabetisme es troba entorn del 20% de la població. L'increment de l'emigració cap a zones on hi ha més oportunitats de feina ha fet que l'Ajuntament i la població, en especial les dones, plantegin la necessitat de cercar fonts d'ingressos relacionades amb el patrimoni natural i cultural del municipi. Es considera el turisme com una eina adequada per a la cohesió social i per reforçar l'autonomia de les dones, però manquen capacitats institucionals i també entre la població. Existeix un Pla estratègic de turisme, que fa un diagnòstic sobre les mancances (hostatge, restauració, transport i vies de comunicació, informació i senyalització, etc.) i destaca el potencial del municipi. Es proposen activitats destinades a proporcionar eines de gestió i planificació, alhora que a enfortir el paper de les dones tant a l'àmbit social i comunitari com econòmic, amb el suport a projectes productius concrets, la senyalització de rutes i llocs d'interès, i la inclusió del municipi en el circuit turístic de la regió. Se’n beneficiaran directament 121 persones i, de forma indirecta, tota la població del municipi (10.402 persones), especialment les dones.

Seguiment:

Es varen dur a terme quatre tallers amb l’objectiu d’enfortir les capacitats i oportunitats econòmiques de les dones de Pocona, aprofitant el potencial turístic del municipi, sobre la importància del turisme com a factor de desenvolupament i amb enfocament de gènere; sobre autoestima, lideratge i motivació empresarial; sobre eines bàsiques per posar en marxa petites empreses turístiques; i sobre qualitat del servei i atenció al client. Hi participaren membres de les comunitats i estudiants de la Universidad Mayor San Simón. Complementàriament es va celebrar una petita fira de turisme, en la qual es varen exposar les potencialitats gastronòmiques, artesanals i productives del municipi i es va fomentar que el turisme comunitari sigui percebut com un sector que ofereix noves oportunitats laborals. Per enfortir les capacitats tècniques i institucionals de l’Ajuntament de Pocona es varen dur a terme dos tallers: un sobre  planificació i gestió turística, adreçat a funcionaris públics; i un sobre bones pràctiques en gestió comunitària del turisme, que se centrà en pràctiques ambientals, culturals i de gestió. Es va crear una plataforma de gestió turística pública-privada-comunitària al municipi, en el qual participen 13 entitats i associacions, així com propietaris de petites empreses hoteleres. A més, es va constituir un comitè impulsor del turisme, amb la participació de la governació de Cochabamba, la Direcció Departamental de Cultura i Turisme, el CEPAD,  la Universitat Catòlica de San Pablo i Mosoj Causay. Una de les primeres propostes va ser una campanya per presentar la ciutadella d’Incallajta com a candidata a Patrimoni Cultural de la Humanitat a la UNESCO. D’altra banda, es va elaborar un pla de senyalització d’atractius turístics i camins municipals, que inclou el nom de la població, una fletxa indicativa, iconografia relacionada amb la prestació de serveis turístics, activitats que s’hi poden dur a terme i principals atractius turístics de referència. Es varen editar vuit cartells, que varen se instal•lats per la brigada municipal. També es va elaborar de forma participativa un pla d’interpretació turística del municipi de Pocona, donant prioritat a les ruïnes de la fortalesa d’Incallajta i es va adequar la ruta turística: es va fer un estudi topogràfic, per identificar recorreguts aptes per a tota mena de públic; i es va avaluar la coherència entre la ruta i la informació interpretativa, sobre la base del rigor científic quant al context arqueològic i històric. Mitjançant un procés públic es varen seleccionar les empreses turístiques que varen rebre els equipaments necessaris per millorar-ne l’oferta: geleres, cuines industrials, estris de cuina, vaixelles i exhibidors. Paral•lelament, lAjuntament de Pocona va proposar dos espais amb infraestructura segura i accés als turistes com a nucli de comercialització del productes locals elaborats per les dones: el centre d’informació turística Inca Cruce i el centre d’atenció al turista d’Incallajta, que varen ser euqipats amb prestatgeries, taules i cadires, cuina i congelador industrials i vaixella. Igualment, va tenir lloc un intercanvi d’experiències amb els organitzadors del Festival Posoka Gourmet, que té lloc al municipi de San José de Chiquitos.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 44.719,00

Entitats executores

Treball Solidari

ONGD creada a Mallorca l’any 2000 que treballa per millorar les condicions de vida de les persones a l’àmbit local i internacional.

CEPAD - Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible

El Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible-CEPAD és una institució que dóna suport, assistència i assessorament als agents públics, privats i de la societat civil en general en qüestions de desenvolupament humà, econòmic i sostenible.