Burkina Faso

Suport a organitzacions de dones de Tenado

El projecte s’emmarca en una estratègia plurianual d’apoderament de les dones i dels col·lectius de dones del municipi de Tenado. La primera fase preveu un diagnòstic d’identificació de totes les agrupacions de dones dels 18 nuclis del municipi i un estudi de viabilitat de les activitats productives que les dones duen a terme a les associacions. Paral·lelament,es desenvoluparà un curs d’alfabetització i un de formació per a la valoració de competències per a 60 dones (dues de cada agrupació). Finalment, es posarà en marxa un sistema de microcrèdits individuals o per agrupacions. Indirectament es farà feina amb prop de 1.000 dones organitzades dins les agrupacions.

Seguiment:

Es va dur a terme un estudi per identificar els col•lectius de dones de Tenado i conèixer-ne la composició, el funcionament, els objectius, les activitats que duen a terme i les necessitats de formació proposats per a les dones. Es varen entrevistar representants de nou agrupaments, que varen fer diverses propostes de capacitació, majoritàriament en alfabetització, gestió del col•lectiu i activitats productives. Igualment es va fer una convocatòria de les dones que formen part de les associacions, per avaluar el grau de satisfacció respecte dels col·lectius i les activitats que promouen. També es varen visitar tres cooperatives de dones que produeixen moringa (arbust de flor, fulla, fruit i arrels comestibles), porcs i arròs respectivament, amb diferent nivell d’èxit. Finalment, també es varen celebrar reunions amb representants dels serveis tècnics de l’Estat sobre la participació, activitats, dificultats i reptes de les dones i les associacions de dones en qüestions com ara l’alfabetització, la producció agrícola, la producció de porcs i la conservació del medi ambient. D'aquestes reunions en sorgiren un seguit de propostes: substituir l'alfabetització prevista al projecte per cursos de formació d'alfabetitzadores i promoure accions de suport; substituir els microcrèdits per iniciatives d’estalvi; l’adquisició d'equipaments i materials conjunts per a projectes productius; suport a determinades activitats per reforçar els col·lectius de dones a l’àmbit de la producció agrícola i ramadera, especialment pel que fa a la comercialització. Es va elaborar una agenda que va ser aprovada  per unanimitat en una reunió que va aplegar 50 dones en representació d’11 comunitats. Així, doncs, en la segona fase del projecte es va fer la selecció de dones que complien els requisits per rebre formació com a alfabetitzadores: s’hi presentaren 299 dones, 60 de les quals foren triades per participar en el curs: es varen produir quatre abandonaments, de manera que en resultaren 56 formadores. Paral·lelament es varen impulsar activitats de suport a l'alfabetització: es varen adquirir 56 llibres en lyélé i dues maletes metàl·liques, per a Tiogo i Batondo, on s’ha organitzat el préstec seguint el model d’una petita biblioteca. Igualment, varen tenir lloc dues xerrades, amb l'assistència de 75 dones i 150, respectivament, per enfortir l'organització interna i legalització dels col·lectius. A l’apartat dels microcrèdits, Dunia La Vie ha actuat com a intermediària entre els col·lectius de dones i l’única agència de microfinances de Tenado. Es varen mantenir diferents reunions amb els responsable de l’agència i tres trobades amb 41 dones en total a Ténado i a Tialgo, per avaluar les possibilitats d’aquesta modalitat de préstec, però les dificultats d’accés als serveis per a les dones de les comunitats més allunyades, el petit percentatge de crèdits atorgats a dones, així com els problemes per al reemborsaments, fan que les dones descartessin aquesta opció (les dones prefereixen fer-se préstecs entre elles) i donessin prioritat a sistemes d’estalvi. En contactes amb els representants de l’agència de la caixa d’estalvis es va confirmar la necessitat que les dones rebin formació sobre la formulació i gestió de projectes i es va plantejar la possibilitat d'establir vies de col·laboració amb l’entitat bancària, atès que disposa d’un servei no lucratiu d’educació financera.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 20.000,00

Entitats executores

Dunia la Vie - Burkina

L'associació Dunia la Vie-Burkina  és una entitat sense ànim de lucre amb l'objectiu d'impulsar i donar suport a projectes de desenvolupament. A més a més fomenta els intercanvis culturals, professionals i tècnics entre Burkina Faso, França i altres països amics.