Burkina Faso

Construcció d'infraestructures escolars a Ténado

El projecte pretén incidir en la millora de la qualitat de l'escolarització dels infants de Ténado mitjançant la construcció d'infraestructures. La ràtio d'alumnes per aula a la comarca és de 68,5 i es disposa només d'un pupitre de dues places per a cada quatre o cinc alumnes. La manca d'infraestructures i d'equipament genera una situació de massificació que provoca que molts infants no acabin el cicle de primària i resultats escolars molt baixos, ja que dels que arriben a completar el cicle, només el 59% supera les proves d'accés a secundària. La manca de centres d'educació secundària també fa que la continuïtat dels alumnes capacitats sigui baixa. La proposta inclou la construcció d'una escola a Sassia (tres aules, un magatzem, un despatx, tres latrines i un pou) i una altra a Poun (tres aules, un magatzem, un despatx), així la primera fase d'un institut a Bavila (una aula, un edifici administratiu, dues latrines i un pou). El nombre de beneficiaris directes és de 350 alumnes. El projecte, que forma part d'un programa de tres anys, s'insereix en el pla estratègic de desenvolupament municipal de Ténado 2018-2022, en el qual el sector de l'educació és present com a element clau, i el pla de descentralització del govern central, que inclou la transferència de competències en matèria d'educació primària als ajuntaments i defineix les funcions de cada agent implicat.

 Seguiment:

L’adjudicació de les obres es va realitzar a través d’un concurs de licitació pública, per al qual es varen establir quatre lots: construcció dels pous (Institut de Bavila i escola B de Sassia); construcció de tres aules, un magatzem, un despatx i tres latrines de l’escola B de Sassia; construcció de tres aules, un magatzem i un despatx a l’escola B de Poun; bastiment de l’edifici administratiu, una aula i latrines de l’institut de Bavila. Es va crear una comissió avaluadora que va decidir l’adjudicació de les obres descartant les empreses que no demostraren la solvència tècnica i triant les ofertes més econòmiques, de manera que cada lot correspon a una empresa diferent. Tot seguit, a cada llogaret es varen convocar tots els agents implicats a una reunió conjunta per coordinar les respectives activitats i es va acordar la data d’inici de les obres. A Sassia començaren puntualment, però l’excavació dels fonaments es va haver de fer més profunda perquè va aparèixer un subsòl rocós. Els controls varen permetre adaptar les obres a la geologia del terreny, amb la rectificació d’alguns materials. Les obres acabaren a l’estiu i al curs escolar 2019-2020 ja es varen poder utilitzar. Actualment hi ha 64 alumnes matriculats, 31 dels quals són nines, que es reparteixen en 24 del primer nivell, 17 del segon i 23 del tercer. Els infants de segon i tercer ja estaven escolaritzats el curs passat, però les cabanes que feien servir d’aula no els permetien seguir el curs escolar complet a causa de la poca resistència a les inclemències del temps.  A Bavila les obres s’iniciaren el 26 de maig. Al control efectuat el 6 de juny l’empresa va detectar que en algunes columnes la profunditat de l’excavació no era suficient i es va rectificar. També es varen fer modificacions als arrebossats. Al curs 2019-2020 s’hi varen matricular 67 alumnes a primer curs de secundària, 29 dels quals són nines. L’Ajuntament de Ténado va finançar dues aules més, per tal que el centre disposàs dels mínims necessaris que estableix la legislació per obrir un nou institut d’educació secundària. A Poun la construcció començà el 7 de juny. El control va detectar dos encofrats de les obres del magatzem de mida no adequada i s’adaptaren i anivellaren abans d’omplir-los de formigó. Amb la crisi de la COVID-19 les obres es varen endarrerir, de manera que es va haver de sol·licitar una pròrroga, que el Fons Mallorquí va concedir. Un cop represes, es varen acabar sense incidències el juliol de 2020.Pel que fa als pous de Bavila i Sassia, es varen excavar i acabar durant el mes de maig. El 3 de juny es va emetre el final d’obra tècnic i el 7 de juny es va fer l’acte de recepció amb totes les parts implicades. Atès que en adjudicar les construccions a través d’un concurs públic, l’import total va resultar una mica més baix del previst, amb l’autorització del Fons Mallorquí, es va destinar el romanent a l’adquisició de sis cadires per als docents.

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 167.017,00

Entitats executores

Pa i mel

L'Associació Pa i mel és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer l'any 1996 i que intervé a l'àmbit social, per atendre els col·lectius més desfavorits.

Pa i mel-Burkina

Pa i mel-Burkina és una organització sense ànim de lucre, apolítica i laica que treballa per al desenvolupament humà.