Burkina Faso

Millora de la productivitat agrícola i seguretat alimentària

Tercera fase d'un programa lligat a l'embassament de Ténado, la rehabilitació del qual -realitzada el 2017- ha obert un seguit d'oportunitats per millorar la rendibilitat agrícola del municipi. D'una banda, la retenció d'aigua que provoca l'embassament permet alimentar les capes freàtiques de manera que s'hi puguin construir pous d'aigua perenne. En aquest sentit, es preveu l'habilitació d'una zona d'horticultura en un terreny municipal, amb la construcció de 10 pous i la instal·lació de bombes per proveir d'aigua cinc hectàrees. Es crearà un comitè de regadiu per gestionar aquest espai, que es dividirà en 50 parcel·les de mil metres quadrats,. El projecte inclou la sensibilització, formació, seguiment i avaluació durant un any dels agricultors, que rebran planters i llavors de bona qualitat, així com adobs per a la primera collita. D'altra banda, es preveu la reparació i/o acabament de 21 pous situats en zones que tenen especial dificultat per accedir a l'aigua de la comarca de Ténado, on tinguin un impacte important per al sector agrícola o ramader. Els beneficiaris aportaran la mà d'obra.

Seguiment:

Les obres d’habilitació de les cinc hectàrees destinades al conreu d’hortalisses es varen iniciar al mes d’abril i es varen haver de suspendre des de finals de juny fins al febrer de 2019 a causa de les pluges. Durant els mesos de maig i de juny es varen començar les perforacions dels 10 pous previstos, però només se’n varen poder acabar set. Al mes de febrer es varen acabar els pous, es construïren les canaletes i el tancament, i es va dur a terme l’anivellament i l’equipament amb les bombes d’aigua restants. Un cop ben delimitats els terrenys cedits pels propietaris, es va comprovar que en comptes de 5ha, com tenia previst el projecte, només n’hi havia 3,56ha. Per compensar aquest desajustament es varen bastir quatre pous més i el tancament es va reforçar amb una base de ciment. D’altra banda, els serveis tècnics hidràulics i agrícoles de l’Ajuntament de Ténado va donar suport als beneficiaris de la zona municipal de conreu d’arròs en matèria de tècniques agrícoles per millorar l’explotació del perímetre cultivat. Es varen impartir dos tallers de formació de cinc dies de durada, un sobre conreu d’arròs, en què hi participaren 85 beneficiaris amb parcel·les adjudicades; i l’altre sobre horticultura, amb 95 participants. Els cursos varen incloure continguts teòrics sobre les característiques de les plantes, el conreu, els adobs i tractaments fitosanitaris, les malalties i remeis naturals, així com tècniques per retenir l’aigua; i  tres sessions pràctiques a la zona de conreu. La valoració va ser molt positiva per part de tots els participants. La primera collita, a finals de novembre de 2018, va produir 40 tones d’arròs. Durant un any es continuarà fent el seguiment i assessorament dels beneficiaris. Igualment, es varen constituir els comitès de gestió de cada zona de conreu i es varen establir els respectius reglaments de funcionament. Paral·lelament, durant el mes de maig es varen efectuar les obres per arreglar 22 pous espatllats i finalitzar la instal·lació d’un altre que estava sense acabar. Aquests pous es troben repartits per tota la comarca de Ténado, en 11 municipis diferents.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 96.424,78

Entitats executores

Pa i mel

L'Associació Pa i mel és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer l'any 1996 i que intervé a l'àmbit social, per atendre els col·lectius més desfavorits.

Pa i mel-Burkina

Pa i mel-Burkina és una organització sense ànim de lucre, apolítica i laica que treballa per al desenvolupament humà.