Emergència

Suport psicosocial a dones i infants de la Franja de Gaza

El teixit social de la Franja de Gaza ha estat destruït a causa de les agressions israelianes i de 10 anys de bloqueig permanent: la tercera part dels ferits i la quarta part de les víctimes mortals varen ser infants; més de mig milió de persones (el 28% de la població) es va haver de desplaçar a causa de la destrucció de ca seva i moltes encara no han pogut tornar-hi. Les persones que varen sobreviure a les ofensives militars pateixen conseqüències físiques i psicològiques: la població viu en un estat d’ansietat i estrès a causa de la incertesa davant el futur, la inseguretat física, el trauma dels conflictes passats, la dificultat i/o impossibilitat de cobrir les necessitats bàsiques de les famílies i la incapacitat de fer front a aquestes amenaces. Les conseqüències directes d’aquesta situació d’impotència recauen especialment sobre les dones i els infants. D’altra banda, els desplaçaments han romput les xarxes comunitàries de suport social, en particular la família extensa, en les quals les dones acostumaven a confiar davant de les dificultats. El projecte vol atendre dones i infants del campament de refugiats i del municipi de Jabalia que presentin símptomes de trauma postbèl•lic, a través de tècniques d'intervenció psicosocial. El municipi de Jabalia és el més poblat de la zona nord de Gaza i un dels que més va patir les conseqüències de l’ofensiva israeliana. Ha estat la segona població en nombre de víctimes mortals i ferits durant del mobilitzacions de l’anomenada “gran marxa del retorn” que va començar al març de 2018. La intervenció respon a la necessitat d’enfortir les capacitats i també d'assistència directa a la població beneficiària que rebrà serveis d'atenció psicosocial a través de teràpies individuals, teràpies de grup i teràpies familiars, així com atenció  en centres especialitzats per als casos especialment greus. Es preveu atendre 811 persones: 491 dones i 320 infants. Les accions es desenvoluparan al centre comunitari Calling Palestinian Association for Women Appeal de Jabalia.

Seguiment:

Un cop constituït el grup de treball i triat el centre comunitari de Ghassan Kanafani per dur a terme les activitats, es va seleccionar la població beneficiària, a les comunitats de Jabalia i Beit Hanoun, mitjançant qüestionaris, visites i entrevistes a domicili. S’identificaren  130 infants i 160 dones que pateixen trastorns d’estrès post traumàtic. Els mecanismes d’intervenció previstos es varen desenvolupar de la manera següent: 1) Teràpia de grup per a dones: hi participaren 65 dones, repartides en cinc grups, que reberen 10 sessions durant sis mesos, entre abril i setembre de 2019. Es va incidir en la comunicació de les emocions i sentiments, i la gestió de l’estrès i les emocions negatives. Així s’ha aconseguit reduir l’estrès i l’ansietat i s’ha fomentat l’establiment de llaços de solidaritat entre les participants. 2) Teràpia de grup per a infants: 88 infants d’edats compreses entre els 8 i els 12 anys, aplegats en quatre grups que participaren en 40 sessions entre juny i setembre de 2019. La psicòloga va utilitzar diverses tècniques expressives i comunicatives per tractar tensions, traumes i pors. Es va aconseguir una mitjana del 50% de millora en els símptomes principals. 3) Teràpia personal per a dones i infants: en funció dels símptomes i necessitats detectades a través dels qüestionaris i durant les teràpies de grup, la psicòloga va seleccionar els casos que requerien un suport individualitzat o serveis especialitzats. Així, 25 dones i 30 infants reberen sessions individuals de 45 minuts setmanalment, amb 313 sessions en total. En 20 casos en què es va detectar la necessitat de fer feina amb les famílies, es va oferir assessorament a través de visites a domicili. 4) Derivació de casos:  els pacients amb trastorns més greus o crònics per als quals calia una intervenció més profunda es varen derivar a centres amb els quals s’havia establert un conveni: s’hi tractaren 50 casos (30 dones i 20 infants). 5) Teràpia familiar: es varen dur a terme sessions amb les mares i els fills conjuntament, per tal de compartir problemes, proporcionar estímuls als infants i donar suport a les mares per desenvolupar estratègies de resolució de conflictes. Així, es formaren quatre grups de teràpia familiar amb 64 participants en total. Cada grup va rebre cinc sessions d’una hora de durada i es varen millorar aspectes com ara la comunicació i el diàleg, les trobades familiars i el compromís en compartir les tasques domèstiques. 6) Jornades terapèutiques familiars: es varen organitzar quatre jornades recreatives de caràcter terapèutic, només per a dones, només per a infants i per a dones i infants plegats. Cada jornada durà quatre hores aproximadament i hi participaren 122 dones i 152 menors (274 persones en total). Finalment, es varen elaborar, publicar i distribuir materials informatius i formatius a les comunitats i durant les activitats dutes a terme, amb l’objectiu de millorar la capacitat de les persones, les famílies i les comunitats de reaccionar davant de situacions d’estrès extrem i poder respondre davant les necessitats psicosocials pròpies o de familiars. El nombre total de beneficiaris ha estat 1.167.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 32.206,48

Entitats executores

Fundación Mundubat

La Fundación Mundubat coopera des de 1988 amb associacions i comunitats del Sud en els reptes de desenvolupament i transformació social. Amb el seu compromís vol contribuir a la defensa dels drets humans i al desenvolupament humà sostenible en els dos hemisferis.

Union of Palestinian Women's Committees