Emergència

Accés a atenció sanitària per a la població desplaçada forçosa de Kamango

La província de Kivu Nord fa molts anys que és escenari d’enfrontaments armats iniciats a partir del genocidi ruandès del 1994, entre el govern de la República Democràtica del Congo, diferents milícies i grups armats locals i d’altres estats que presumptament els donen suport, com Ruanda i Uganda, la qual cosa ha provocat un gran nombre de desplaçats forçosos, morts i desapareguts, així com nombrosos crims sexuals. Aquests enfrontaments tenen com a objectiu el control de la zona est del Congo, en particular el Kivu Nord, per l'extracció i el tràfic dels recursos minerals de què disposa. En els darrers mesos s'ha incrementat l'activitat de grups armats a la zona, la qual cosa ha general una mobilització de població que intenta fugir de la violència i atacs a centres de salut els principals mitjans de subsistència de les comunitats. El darrer informe de l’Oficina de Nacions Unides per a la coordinació d’afers humanitaris (OCHA) comptabilitza 96.000 persones en situació de desplaçament forçós. La distribució dels desplaçats és molt irregular, de manera que la capacitat d’atenció de diverses àrees de salut de la zona està desbordada i no es pot garantir la cobertura de les necessitats més bàsiques. La major part de les famílies s'han refugiat en espais comunitaris, però tenen dificultats per accedir a atenció i subministraments mèdics, aigua i sanejament, així com a l'educació. A això cal afegir la situació de risc d’epidèmies a causa de l'amuntegament de les famílies, sobretot pel que fa a malalties relacionades amb la manca d'higiene i condicions de sanejament. A més a més, es tracta d'una zona de risc quant al virus de l'Èbola i la rubèola. Aquest projecte pretén reforçar la capacitat de dues àrees de salut de Kamango per atendre 2.500 persones mitjançant l'aportació de medicaments i materials sanitaris, i l'enfortiment de la prevenció amb informació i activitats de sensibilització comunitàries: 110 persones rebran atenció primària i suport alimentari gratuït; 20 dones embarassades accediran a serveis d'atenció prenatal; 70 dones accediran als serveis de salut sexual i reproductiva; 2300 persones accediran a informació rellevant en matèria de promoció de la salut i prevenció de malalties. 


Seguiment

Els medicaments essencials genèrics es varen adquirir a través d’una central de proveïment i distribució del país i traslladar mitjançant el servei aeri humanitari de Nacions Unides (UNHAS), per garantir condicions adequades i assegurar-ne la recepció. Els medicaments i equips es varen lliurar a les dues àrees de salut que participen en el projecte (Kikura i Njiapanda), amb l’objectiu de cobrir els estocs necessaris per poder oferir el servei mínim d’activitats d’atenció primària. Gràcies a la disponibilitat d’aquests subministres les dues àrees de salut varen poder atendre en total 4.843 persones (2.752 dones i 2.091 homes), que supera de molt el nombre previst inicialment. Es va proporcionar atenció mèdica a la població desplaçada i residents locals vulnerables: al servei ambulatori varen ser atesos 3.186 pacients; 1.098 al servei d’hospitalització; es realitzaren 949 cures; 174 casos greus varen ser transferits a centres de cures pal·liatives i es registraren dues defuncions. La dotació d’equips de protecció individual, que incloïen guants, màscares, granotes, clor, lot de rentat de mans, productes de desinfecció i termòmetres) varen afavorir el control i prevenció de l’ebola. Pel que fa la dotació de medicaments específics als establiments de salut per garantir els serveis bàsics de salut sexual i reproductiva en contextos d’emergència, 1.485 dones embarassades assistiren a les consultes, de les quals 90 eren menors de 18 anys. De les 452 assistències al part, es feren 69 hospitalitzacions i 358 infantaments es desenvoluparen sense incidents. Es varen proporcionar 20 lots de part individual a cada centre i 25 lots nutricionals per a les mares en risc de malnutrició. No es va registrar cap mort fetal durant l’execució del projecte. L’assistència a les sessions de seguiment de l’embaràs va contribuir a reduir el risc de morts prenatals i complicacions de l’embaràs. D’altra banda, varen ser identificades i ateses 80 supervivents de violència sexual, que reberen tractament d’emergència per prevenir el VIH, assessorament i un lot per a la prevenció d’altres malalties de transmissió sexual i per evitar l’embaràs no desitjat, així com suport psicològic i jurídic. D’altra banda, 851 persones varen beneficiar-se de la prova del VIH a les dues àrees de salut, de les quals quatre resultaren positives i foren derivades a serveis especials per fer-ne el tractament. El personal sanitari va detectar i diagnosticar 591 casos de desnutrició (248 nadons, 174 infants menors de 5 anys i 163 adults). Es varen proporcionar 212 lots de suport nutricional als pacients més greus. Pel que fa a les activitats de sensibilització comunitària, es va aconseguir arribar a 4.767 persones, més del doble del previst, en 245 sessions i amb el 75,68% de dones. Es varen difondre missatges de promoció de la salut i prevenció de malalties en un context d’emergència sanitària d’ebola i rubèola, i la sobrevinguda de COVID-19, amb l’objectiu d’implicar els beneficiaris en l’adopció d’estratègies de cura personal, que va resultar un èxit.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 50.000,00

Entitats executores

Apotecaris Solidaris

Oganització sense ànim de lucre, constituïda el 1995  amb l’objectiu de contribuir a solucionar els problemes sanitaris mundials des de la perspectiva de l’ajut humanitari, l’educació sanitària i l’elaboració de projectes de cooperació a l’àmbit de la salut.