Emergència

Accés a la salut bàsica i salut sexual i reproductiva per a desplaçats pel conflicte armat a Beni

La República Democràtica del Congo viu immersa en una de les crisis humanitàries més complexes i desafiants del món, amb múltiples conflictes que afecten diferents àrees del territori, entre les quals la zona oriental del país, on es troba la província de Kivu Nord, en la qual s'ubica la ciutat de Beni, amb 1.471.897 habitants. En tot el país hi ha més de cinc milions de desplaçats, 1,8 milions a la regió de Kivu Nord, i el 75% de les persones afectades pels desplaçaments forçosos són dones i nines. La violència sexual és la conseqüència més greu de la fragmentació social vinculada a la durada i intensitat del conflicte i utilitzada com a estratègia de desestabilització comunitària per totes les parts implicades: el 54% de les violacions documentades han estat comeses per grups armats i el 46% per forces de seguretat de l'estat. A la persistència del conflicte i recurrents brots de violència armada s'afegeixen la pandèmia per COVID-19 i un nou brot epidèmic d'Ebola, la qual cosa ha obligat gran part de la població a fugir de ca seva. Les institucions sanitàries no tenen prou capacitat per donar la resposta adequada a aquesta situació, per la manca de medicaments, personal sanitari especialitzat i un finançament deficient, que impedeixen garantir la continuïtat dels serveis essencials de salut, ja saturats prèviament i ara desbordats per l'Ebola. Més de 100.000 persones s'han instal·lat a Beni fugint del conflicte armat. El projecte proposa intervenir en dos eixos: enfortir les estructures de salut per atendre l'increment de població i fer front a la manca de medicaments, material sanitari i d'informació sobre la incidència epidemiològica en tres àrees de salut: Rwangoma, Paida i Kasabinyole; i l’apoderament d'agents comunitaris per millorar l'exercici del dret a la salut i la salut sexual i reproductiva, sensibilitzant la població més vulnerable. Se'n beneficiaran directament 5.524 persones i, indirectament, 71.380.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 30.000,00

Entitats executores

Apotecaris Solidaris

Oganització sense ànim de lucre, constituïda el 1995  amb l’objectiu de contribuir a solucionar els problemes sanitaris mundials des de la perspectiva de l’ajut humanitari, l’educació sanitària i l’elaboració de projectes de cooperació a l’àmbit de la salut. 

Programme de Promotion de Soins de Santé Primaire (PPSSP)

Entitat constituïda el 2002 que té com a objectius la reducció de les taxes de morbiditat i mortalitat a causa de malalties diarreiques agudes i afeccions locals endèmiques; el suport psico-social als supervivents de conflictes armats i de violència sexual; i la provisió d'ajut d'emergència i assistència en cas de desastre. Les aliances estratègiques establertes amb les administracions locals i sanitàries, organitzacions i xarxes comunitàries i internacionals l’han consolidada com a referent a l’àmbit de la protecció del dret de la salut a col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat.