Emergència

Suport a les dones per reforçar els mecanismes de protecció comunitària a Gaza

La situació actual dels territoris palestins ocupats és de crisi crònica complexa amb múltiples facetes i de molt llarga durada. La Franja de Gaza té una de les densitats de població més elevades del món, amb 1,8 milions d'habitants, 1,2 milions dels quals són refugiats. El bloqueig i les hostilitats recurrents amb Israel, així com la tensió política interna han erosionat les infraestructures bàsiques, la prestació de serveis, els mitjans de vida i les estratègies de supervivència de les persones, que en limiten l'exercici dels drets fonamentals i exposen especialment les dones i nines a situacions de violència de gènere. La proposta vol respondre a les necessitats humanitàries de protecció i prevenció, especialment de dones i nines, pel que fa a salut sexual i reproductiva, i violència de gènere, amb un enfocament comunitari encapçalat per dones. S'han establert tres línies d'acció: millora de l'accés i qualitat dels serveis multisectorials de resposta per a supervivents de violència de gènere en un context d'emergència; enfortiment d’un espai segur per a dones; i revisió i actualització del pla de resposta en situacions d'emergència, mitjançant un procés participatiu encapçalat per dones. Aquestes propostes tenen el vistiplau de les organitzacions comunitàries de base i de les Nacions Unides. Se'n beneficiaran directament 8.957 persones (6.582 dones i 650 nines), població desplaçada interna i refugiada dels campaments d’Al-Bureij i Rafah, amb prioritat a les dones amb discapacitat, cap de família i/o vídues, tenint en compte l'impacte diferenciat de gènere i edat que la crisi imposa sobre la població. El projecte està finançat en el 90% per la Generalitat Valenciana: la proposta presentada al Fons Mallorquí correspon a la dotació de lots de productes d'higiene bàsica, roba i calçat per a 1.225 dones d'elevat grau de vulnerabilitat.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 36.278,25

Entitats executores

Alianza por la Solidaridad

Alianza por la Solidaridad  és una entitat sense ànim de lucre que té com a prioritats  l’erradicació  de la violència de gènere que pateixen les dones en  contextos de conflicte i emergència, així com la promoció dels drets humans, de la justícia climàtica i l’enfortiment d ela capacitat de resiliència de les persones més vulnerables en situacions de crisi humanitària, Té una àmplia experiència i reconeixement internacional en intervencions en crisis humanitàries.

CFTA

L’entitat sense ànim de lucre The Culture and Free Throught Association té com a objectiu la promoció dels drets d’infants, joves i dones de les regions del centre i sud de Gaza, a través de la prestació de serveis, la mobilització comunitària, l’apoderament i iniciatives de participació i incidència.