Mali

Enfortiment institucional i educatiu a Kouniana

Als petits municipis de Mali, com a la major part de països africans, la cultura política a l'àmbit municipal està molt poc desenvolupada i tant els representants polítics com els tècnics tenen una formació insuficient sobre la gestió administrativa municipal. Alhora, la societat civil està poc organitzada i té un baix nivell de participació als espais de presa de decisió, especialment les dones, la  intervenció de les quals en les decisions col•lectives és pràcticament inexistent. D'altra banda, les dificultats d''accés a l'educació dels infants constitueixen un entrebanc per superar la situació de pobresa imperant al país. Per això es proposa desenvolupar un programa de tres anys que permeti millorar la governabilitat enfortint els governs municipals, les organitzacions de dones i els col•lectius comunitaris, així com reforçar el sistema educatiu. El primer any es preveu proporcionar formació i equipaments informàtics als funcionaris municipals, i establir el padró municipal. Igualment, es duran a terme prospeccions per fomentar l'apoderament de les organitzacions de dones i la formació dels dirigents comunitaris. Paral·lelament es donarà resposta a una demanda de l'Ajuntament i la comunitat: la construcció i equipament de tres aules, el menjador i els lavabos a l'escola d'educació primària, que facilitarà l'escolarització de més de 700 infants (90 nous alumnes de primària i 723 beneficiaris del menjador).

Seguiment:

El 23 de febrer es va constituir el comitè de seguiment, integrat per un representant del consell municipal de Kouniana, el coordinador del projecte, el president de la contrapart local i la presidenta de l’associació de dones de Kouniana-Nadiasso, que es van reunir el un cop al mes per examinar l’evolució del projecte i donar suport a les activitats. El març de 2019 es varen iniciar les obres de construcció amb el desenrunament de les aules ja existents, però atès que sense mitjans mecànics el procés es preveia molt llarg i feixuc, es va decidir canviar l’emplaçament de les noves edificacions, a pocs metres del complex existent, en un terreny de propietat municipal. L’Ajuntament es va comprometre a reparar l’aula que va quedar a mig enderrocar i adequar-la, de manera que es guanyarà un espai més. Les obres avançaren a bon ritme gràcies a la gran quantitat de voluntaris que hi aportaren la mà d’obra no qualificada, i acabaren el maig de 2019. Al juny es va adquirir el mobiliari per a les aules i al novembre el material escolar que incloïa també llibres de text. D’altra banda, es varen comprar els dos ordinadors, una impressora i una fotocopiadora per a l’Ajuntament, específicament per al curs de governabilitat i per al padró municipal. Finalment, es varen comprar els recursos necessaris per al curs de governabilitat, la realització del cens municipal i del diagnòstic sobre les organitzacions de dones: un equip de vídeo projector; una pissarra mòbil; paper i 10 llibres de registre. Entre maig de 2019 i febrer de 2020 s’impartí el curs de gestió administrativa per a 20 funcionaris municipals, amb 12 mòduls sobre participació ciutadana, participació i apoderament de les dones, enfortiment de la societat civil i defensa dels drets col•lectius, pressupost participatiu, millora dels serveis municipals i recaptació d’impostos. Tots els assistents superaren l’avaluació final del curs.  Al juliol l’especialista seleccionat va preparar els materials i el reglament per a l’elaboració  del padró municipal, que es va establir en col·laboració amb els funcionaris responsables d’aquesta tasca. A partir del mes d’agost varen tenir lloc les entrevistes a totes les famílies residents al municipi. Durant els mesos de setembre a desembre de 2019 es varen dur a terme les tasques de prospecció de les sis associacions de dones legalment constituïdes existents al municipi, qui engloben 324 dones i es dediquen a promoure activitats productives i a oferir assistència a les vídues, mares solteres i mares de fills amb discapacitats. El diagnòstic establí que hi ha mancances quant a organització i gestió de les entitats i pel que fa a celebració d’activitats. Hi ha molt d’interès per millorar, però manquen recursos per a formació i per al finançament de les propostes. Igualment se seleccionaren 20 dones per associació amb un perfil de lideratge, perquè assistissin als seminaris de formació sobre apoderament de les dones, que posteriorment divulgaren els coneixements adquirits entre la resta de sòcies. Hi participaren 180 dones, 120 de les quals membres de les associacions de dones.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 77.734,68

Entitats executores

Fundació Balcat Solidaris

Organització mallorquina sense ànim de lucre que té com a objectius dur a terme projectes de cooperació per al desenvolupament, eradicació de la pobresa i ajuda humanitària a l'àmbit internacional, així com impulsar accions relacionades amb el comerç just, i la inserció laboral i desenvolupament personal, molt especialment de les dones i dels discapacitats.

Association Malienne pour la Promotion des Communes Rurales-AMPCR

Associació sense ànim de lucre creada a Mali el 2012, que té com a objectiu promoure i contribuir al desenvolupament econòmic, social i cultural de les comunitats rurals.