Mediterrània i Àsia central

Promoció social i econòmica de les dones i joves de Bouzetat (Marroc)

En el marc del programa de desenvolupament de la comunitat de Bouzetat iniciat el 2019, amb aquest projecte es vol donar suport a les dones mitjançant la millora de les condicions de producció del teixit  tradicional, que garanteix la subsistència de més de 90 famílies, i la creació d’un espai de formació i de trobada en què les dones puguin participar sense les limitacions burocràtiques o culturals que comporten altres llocs. La comunitat de Bouzetat pertany al municipi de Bab Taza, de prop de 4.000 habitants, que es dediquen majoritàriament a l’agricultura, la ramaderia i a la construcció a la zona perifèrica de Xaouen. Hi ha un alt grau d’emigració cap a les ciutats i a l’estranger a causa dels baixos ingressos que genera l’agricultura, per la minsa productivitat de la terra i les tècniques poc eficients utilitzades, així com l’ús poc racional dels recursos existents. Les infraestructures socials bàsiques són molt deficitàries, especialment l’accés a l’aigua potable. Hi ha un centre d’atenció sanitària mancat de la infraestructura i equipament necessaris per atendre adequadament la població, que sovint s’ha de desplaçar a l’hospital de Xaouen. L’índex d’analfabetisme entre les dones és del 94%, i només el 16% de les nines estan escolaritzades. Amb la intervenció de 2019 es va posar en marxa un centre d'educació preescolar per a 60 infants. Ara es preveu construir i equipar una sala de formació professional, que permeti impartir cursos d'alfabetització i tallers per enfortir les capacitats de les teixidores i dels joves agricultors, a fi que puguin millorar els ingressos i reforçar la seva valoració social. Se’n beneficiaran directament 240 dones i 5 homes.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 32.000,00

Entitats executores

ADEO

L'associació per el desenvolupament i la protecció mediambiental de Oued Laoud i les seves valls (ADEO) neix amb l'objetiu d'implementar projectes de desenvolupament local amb una atenció particular per a la protecció del medi ambient.