Mediterrània i Àsia central

Suport a l'ODS 6 a Cisjordània: accés a l'aigua a la comunitat de Masha

El projecte és la continuació de la intervenció realitzada a la zona de Salfit el 2018 per prevenir i mitigar els efectes de crisis humanitàries associades a violacions del dret internacional humanitari i dels drets humans. La zona de Salfit és la més afectada en termes proporcionals per la contínua expansió dels assentaments jueus en territoris ocupats, que priva la població palestina dels recursos naturals, principalment l'aigua. L'accés a serveis bàsics i en especial als recursos hídrics és molt limitat, ja que les poblacions es troben envoltades per l'anomenada àrea C, sota control total de l'autoritat israeliana. Les comunitats palestines no poden gestionar les infraestructures hídriques, pateixen freqüents talls de subministrament, l'aigua és de baixa qualitat i les xarxes de proveïment estan molt deteriorades. Això suposa una greu vulneració dels drets humans i del dret internacional humanitari, perquè les comunitats reben menys de 100l per càpita i dia, molt per sota del que estableix com a estàndards mínims de consum l'Organització Mundial de la Salut. El projecte se centra en una de les línies prioritàries establertes per les Nacions Unides: accés a serveis bàsics. Es preveu garantir el subministrament d'aigua de bona qualitat i en quantitat suficient per a 30 famílies (120 persones) de la comunitat de Masha, que no en disposes actualment, mitjançant la rehabilitació de 1.300m de xarxa connectada al sistema públic. Esl beneficiaris participaran aportant la mà d'obra no qualificada. A més, s'impartirà formació a 20 persones sobre gestió de l'aigua i manteniment de la xarxa d'abastiment, amb especial incidència en els rols de gènere. es reforçarà la coordinació amb el comitè de protecció comunitari per millorar la participació de les dones i per actualitzar el pla de riscos de Masha.

Seguiment:

En primer lloc es varen redactar els termes de referència d’acord amb les especificacions de l’autoritat palestina de l’aigua (PWA). PHG i el Consell local de Masha avaluaren les tres ofertes rebudes i seleccionaren l’empresa que complia tots els requisits i que a més presentà el pressupost més baix. Es va sol·licitar la documentació necessària i, un cop revisada i verificada la vigència, es va redactar i signar el contracte de realització de les obres. Abans d’iniciar les obres, es varen fer les feines de preparació, neteja i excavació del terreny, amb la col·laboració de les famílies beneficiàries en les tasques de neteja i preparació. El Consell local va organitzar l’aportació de maquinària i personal tècnic per netejar, excavar els solcs, instal·lar i connectar les canonades, i compactar les regates. L’empresa constructora va proveir les canonades i la resta de materials per a la rehabilitació de la xarxa de subministrament, que foren instal·lades sota la supervisió de l’enginyer de PHG i del Consell local. Gràcies a la contribució del Consell de Masha tant pel que fa a maquinària com mà d’obra, es va poder ampliar la tirada de canonades de la xarxa dels 1.300m inicialment previstos a 2.480m i incrementar el nombre de famílies beneficiàries de 30 a 69 (458 persones, 199 de les quals són dones). Paral·lelament, s’han eliminat els talls de subministrament i les pèrdues de la xarxa de distribució rehabilitada. L’accés a l’aigua potable s’ha incrementat en el 10%. D’altra banda, el desembre de 2020 es varen impartir 16 hores de formació sobre gènere i dret humà a l’aigua, en quatre sessions de quatre hores de durada cadascuna, en què participaren 41 persones en total (vuit homes i 33 dones). Finalment, la revisió del pla de riscos de la comunitat de Masha va ser coordinada per PHG, conjuntament amb el consell local, el comitè comunitari i l’Agricultural Development Association. Es varen actualitzar les dades sobre infraestructures d’aigua, incloent-hi els projectes duts a terme per l’ACPP. El document elaborat va ser aprovat pel consell local.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 58.000,00

Entitats executores

Asamblea de Cooperación por la Paz

Associació sense ànim de lucre que treballa per a la pau, la prevenció de conflictes, els processos de reforma democàtics i el diàleg, a l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, l'ajut humanitari i la sensibilització.

Palestinian Hydrology Group (PHG)

Entitat sense ànim de lucre, referent en el sector de l'aigua i el sanejament. Fa feina en tot el territori ocupat de Palestina per desenvolupar recursos i sistemes hídrics i de sanejament, així com a l'àmbit de l'agricultura, la seguretat alimentària, la recerca, la incidència política i la sensibilització. Treballa en prevenció, crisis cròniques, emergència i rehabilitació o reconstrucció i col·labora amb organismes internacionals i europeus.