Mediterrània i Àsia central

Accés a l'aigua potable a Rafat (Cisjordània)

La contínua expansió i construcció dels assentaments jueus en territoris ocupats priva la població palestina dels recursos naturals i impedeix que exerceixi el dret a l’autodeterminació. La restricció d’accés a serveis bàsics i les violacions recurrents dels drets humans i del dret internacional humanitari han creat unes condicions de vida en les quals la població palestina es troba desprotegida. L’acaparament de terres afecta la regió de Salfit des dels anys 80, actualment hi ha més assentaments jueus (24) que comunitats palestines (19) i el sistema de zonificació i planificació territorial israelianes també limita la llibertat de circulació i mina la capacitat de la població per dur a terme les activitats quotidianes. El projecte sorgeix d’un estudi diagnòstic realitzat amb la població de Rafat, de 2.258 habitants, que es troba envoltada per l’àrea C, la qual cosa comporta que aquesta comunitat només té el control de les infraestructures que són dins del municipi. El projecte se centra en una de les línies prioritàries establertes per les Nacions Unides: accés a serveis bàsics. Es preveu garantir el subministrament d'aigua de bona qualitat i en quantitat suficient per a 86 famílies (430 persones), que no en disposen actualment, mitjançant la rehabilitació de 1.000m de xarxa de subministrament connectada al sistema públic. Els beneficiaris participaran aportant la mà d'obra no qualificada. A més s'impartirà formació a 20 persones sobre gestió de l'aigua i manteniment de la xarxa de subministrament, amb especial incidència en els rols de gènere. Es reforçarà la coordinació amb el comitè de protecció comunitari per millorar la participació de les dones i per actualitzar el pla de riscos de la comunitat.

Seguiment:

Un cop constituït el comitè de gestió, format per membres d'Asamblea de Cooperación por la Paz Illes Balears (ACPP) i Palestinian Hydrology Group (PHG), es varen aprovar els plans de treball, que es presentaren al consell local i tota la comunitat. El consell local va crear un comitè comunitari per coordinar les accions en què estaven representades les famílies beneficiàries. El setembre de 2019 el coordinador del projecte de PHG va realitzar una visita d’inspecció sobre el terreny per identificar les zones sense subministrament d’aigua i comprovar on era prioritària la rehabilitació de la xarxa de distribució. L’equip de PHG va preparar el document de licitació de les obres amb les especificacions tècniques i normatives requerides, amb el vistiplau de la Palestinian Water Authority (PWA) i el consell local. De les nou propostes rebudes es va triar la que presentava la millor oferta tècnica i financera. Es va signar el contracte de realització de les obres el 21 de novembre de 2019. Tot d’una es varen posar en marxa les feines de neteja de la zona per facilitar l’excavació i instal·lació de les canonades, que es va iniciar al desembre. Es varen posar 1.200m lineals de canonades d’acer i es varen fer les connexions tant a la xarxa de subministrament principal com als 86 domicilis triats. Així, doncs, s’han instal·lat 200m més dels previstos. D’aquesta manera s’ha millorat l’accés a aigua de qualitat per a 296 persones de la comunitat de Rafat, aplegades en 86 famílies, que van valorar molt positivament la millora de la qualitat, volum i pressió de l’aigua i la manca de talls de subministrament. El consell de Rafat, d’altra banda, va confirmar que les quantitats d’aigua que arriben a les famílies s’han incrementat en 14,82l per dia. Pel que fa a la sensibilització sobre gènere i dret a l’aigua, es varen dur a terme quatre sessions de quatre hores cadascuna, amb 98 beneficiaris en total: 22 homes, 14 dones i 62 nines del col·legi de la comunitat. Es tractaren temes com ara el context jurídic, la situació de l’accés a l’aigua a Palestina i a la comunitat, causes i conseqüències de l’escassedat d’aigua a la comunitat; solucions per alleujar el problema de l’accés a l’aigua potable; seguiment i manteniment de les intervencions efectuades per garantir-ne la sostenibilitat; i gènere i paper de les dones en la gestió de l’aigua. Finalment, el PHG es va coordinar amb el consell local i el comitè comunitari per actualitzar el pla de riscs de Rafat.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 58.500,00

Entitats executores

Asamblea de Cooperación por la Paz

Associació sense ànim de lucre que treballa per a la pau, la prevenció de conflictes, els processos de reforma democàtics i el diàleg, a l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, l'ajut humanitari i la sensibilització.

Palestinian Hydrology Group (PHG)

Entitat sense ànim de lucre, referent en el sector de l'aigua i el sanejament. Fa feina en tot el territori ocupat de Palestina per desenvolupar recursos i sistemes hídrics i de sanejament, així com a l'àmbit de l'agricultura, la seguretat alimentària, la recerca, la incidència política i la sensibilització. Treballa en prevenció, crisis cròniques, emergència i rehabilitació o reconstrucció i col·labora amb organismes internacionals i europeus.