Mediterrània i Àsia central

Equitat de gènere a l'acció local al Marroc

Tot i les elevades taxes de creixement econòmic del Marroc, els progressos a l'àmbit de l'equitat de gènere avancen molt lentament, sobretot a l'àrea local. Les dones es troben en desigualtat de condicions quant a accés a oportunitats de desenvolupament econòmic, social i polític. Habitualment les dones fan feina en sectors informals i sense cobertura social. A més, els manquen coneixements i habilitats a causa del baix nivell d'escolarització i l'elevat índex d'analfabetisme, conseqüència de la persistència d'estereotips socioculturals i esquemes patriarcals sobre el paper de la dona a la societat. Tot plegat genera que depenguin  econòmicament del homes de la família i restin marginades de la vida pública. La participació de les dones com a candidates, electores i especialment ciutadanes depèn sovint de la bona voluntat dels homes de la família, que consideren que les dones han de prioritzar la cura de la llar i la família. Cal afegir-hi la manca de capacitat i, a vegades, de voluntat de les administracions locals a l'hora d'integrar les dones a la vida pública i tenir en compte i incorporar les necessitats i interessos de les dones a la planificació i execució de polítiques i programes locals, la qual cosa explica la baixa representació de les marroquines en la vida pública local i, per tant, limita la possibilitat que els seus interessos i necessitats siguin tinguts en compte. El projecte proposa dur a terme un diagnòstic socioeconòmic complet detallat de la situació de les dones a la província de Tetuan. Els resultats de l'estudi es presentaran en un acte públic amb la finalitat d'informar i sensibilitzar les dones, els representants dels ens locals i la població en general sobre la realitat i les necessitats de les dones d'aquesta província. A continuació es posarà en marxa una programa de formació: se seleccionaran 30 beneficiaris als cinc municipis menys afavorits (10 representants de les administracions locals i 20 dirigents i representants de la societat civil, especialment d'organitzacions que facin feina a l'àmbit de la promoció dels drets de les dones), que participaran en diverses sessions sobre participació cívica en processos de presa de decisions i sobre integració de la dimensió de gènere a les polítiques públiques Un cop finalitzada la formació, els beneficiaris rebran una subvenció per realitzar una activitat de sensibilització al respectiu municipi. Cal remarcar que es tracta d'un projecte pilot que un cop finalitzat i avaluat es preveu estendre a altres municipis.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 40.000,00

Entitats executores

ALDA

L’Associació Europea per a la Democràcia Local (ALDA) es dedica a la promoció de la bona governança i la participació ciutadana a l’àmbit local. ALDA se centra en activitats que facilitin la cooperació entre les autoritats locals i la societat civil.