Mediterrània i Àsia central

Millora de l'accés d'infants i adolescents a serveis de traumatologia ortopèdica a la Franja de Gaza (Palestina)

La prevalença de malformacions en ortopèdia infantil és molt elevada a la Franja de Gaza, especialment tenint en compte que el 43% de la població és menor de 15 anys. No hi ha estudis epidemiològics que palesin les causes de les malformacions congènites en aquesta comunitat, tot i que se sospita que les situacions d'estrès o els factors ambientals hi podrien influir. La manca d'atenció i tractament especialitzat incrementa la discapacitat funcional de les persones que la pateixen, en redueixen la mobilitat i l'autonomia, i no només es limita la seva qualitat de vida, sinó també la de les persones que en tenen cura. La proposta vol garantir l'accés i el tractament mèdic i quirúrgic especialitzat a la població infantil amb malformacions congènites, diagnosticades o no, que no poden ser ateses de forma adequada pel sistema públic de salut a conseqüència de la crisi humanitària crònica i les emergències recurrents que impedeixen garantir el dret a la salut de la població. Es farà feina amb el departament de traumatologia ortopèdica de l'Hospital Nasser per revisar els casos pendents de tractament i es farà difusió dels objectius del projecte a les organitzacions que treballen amb discapacitats. Un cop fet el cribatge dels casos existents, se seleccionaran els més urgents i se'ls oferirà l'assistència mèdica i quirúrgica que els calgui, així com el seguiment de l'evolució posterior. Per això s'enfortiran les capacitats dels equips sanitaris i mèdics de l'hospital mitjançant l'actualització de coneixements en tractaments especialitzats i es proporcionaran els materials fungibles, quirúrgics i ortopèdics necessaris per poder dur a terme les intervencions quirúrgiques programades i per prevenir el risc d'infeccions. Es preveu que se'n beneficiaran directament 320 infants i adolescents, i 20 adults.

Seguiment:
El projecte ha contribuït a facilitar l’accés a serveis de salut especialitzada, concretament serveis de cirurgia ortopèdica per a infants i joves, en un context de bloqueig que imposa limitacions tant per a la referència de pacients fora de la franja de Gaza, com per a l’entrada de material (inclòs material mèdic i fungible) i limitació de capacitats humanes per a la provisió de serveis de qualitat o possibilitats  de desenvolupament i millora professional del personal sanitari de Gaza. El coordinador mèdic de Metges del Món va revisar 401 casos en llistes d’espera de traumatologia i ortopèdia infantil, en coordinació amb el personal de l’Hospital Nasser, i es va dur a terme un mapatge diagnòstic d’organitzacions per atendre discapacitats funcionals, que va ser compartit amb el personal de l’Hospital i va servir de referència per a pacients que no poden rebre atenció quirúrgica. Igualment, es varen dissenyar formularis per efectuar els reconeixements i es varen utilitzar en consultes prèvies a la cirurgia de 326 pacients. Es varen constituir quatre comissions quirúrgiques formades cadascuna per dos especialistes en cirurgia, un anestesista i un infermer instrumentista. Les comissions varen atendre 92 cirurgies en total, en col·laboració amb vuit professionals de cirurgia del servei de traumatologia i ortopèdia quirúrgica de l’Hospital. En total varen ser operats 86 pacients, 56 nins i 30 nines.  Per tal d’enfortir les capacitats del personal sanitari local, es va proporcionar assistència tècnica de suport al servei durant les consultes diàries de seguiment de casos operats, en l’àmbit del pla de cures postoperatòries en tots els casos operats. També es va oferir assessorament durant les consultes prèvies a la cirurgia i de postoperatori immediat. D’altra banda, es va fer també el seguiment de la preparació dels quiròfans i una revisió conjunta dels protocols d’higiene i esterilització a la zona quirúrgica, per reduir al màxim els riscs biològics per a pacients i professionals. Finalment, es va dur a terme un estudi de necessitats de material fungible basat sobre la revisió de les llistes d’espera, per adaptar l’adquisició de material fungible quirúrgic i ortopèdic a les necessitats de l’equip tenint en compte la casuística de les patologies trobades, i es varen adquirir desinfectants per assegurar el manteniment de la higiene durant el servei.

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 47.802,70

Entitats executores

Metges del Món

ONGD que té com a objectiu que la salut sigui reconeguda com un dret humà fonamental i que tothom rebi l'atenció sanitària que necessiti. Les intervencions en ajut humanitari estan destinades a alleujar el patiment, garantir la subsistència, defensar la dignitat i protegir els drets fonamentals de les víctimes de catàstrofes naturals o conflictes.

Ministry of Health of Palestina

El Ministeri de Salut de l'Autoritat Palestina a Gaza és una administració pública constituïda el 1994, que és el principal proveïdor dels serveis de salut tant a Gaza com a Cisjordània, encarregat de planificar i dirigir les polítiques públiques, i responsable de la supervisió, regulació i control dels serveis de salut.