Mediterrània i Àsia central

Millora de l'atenció sanitària a les comunitats afectades pel conflicte de Síria (Líban)

El Líban és el tercer país del món que acull més refugiats en termes absoluts i el primer en proporció a la població: el 30% dels habitants són refugiats, majoritàriament sirians. Aquest projecte s'integra dins d'una intervenció més àmplia i es fonamenta en el dret a l'accés a la salut dels sectors de població més desfavorits. Vol proveir de serveis bàsics de salut a la població refugiada procedent de Síria i a la població libanesa que es troba en situació de vulnerabilitat en un context de saturació dels recursos bàsics per l'increment de les necessitats socials de la població. La iniciativa facilitarà a 3.225 persones serveis de salut d'atenció primària (inclosos els preventius) en cinc zones del districte de Saida en què resideix una quantitat important de refugiats sirians, no existeixen serveis de salut primària i no hi ha conflicte obert. Es donarà prioritat a les àrees on els municipis afavoreixen la feina de la Creu Roja libanesa, que es coordinarà amb altres entitats presents sobre el terreny per evitar duplicitats. L'atenció sanitària es  prestarà a través d'una unitat mòbil que es desplaçarà cada dia de la setmana a un lloc diferent. Mitjançant un equip multidisciplinari (metge generalista, infermera, comare i treballador social) s'atendran consultes generals, pediàtriques i ginecològiques, amb especial atenció a les malalties cròniques. També s'adquiriran medicaments i material mèdic per a la unitat. Tant les consultes com les medecines són gratuïtes per a les persones ateses.

Seguiment: 

La intervenció finançada pel Fons Mallorquí, de sis mesos de durada, ha facilitat serveis de salut d’atenció primària en cinc localitzacions del districte de Saida: Marwanieh, Haret, Saida, Ankpun, Ansarieh i Joun, que compleixen tres requisits: que hi resideixi un nombre important de refugiats siris; que no disposin de serveis de salut primària; i que no hi hagi una situació de conflicte obert. La unitat mèdica mòbil (UMM) ha realitzat 8.901 consultes mèdiques durant els sis mesos d’execució del projecte, amb 7.099 persones ateses (66,89% dones i 33,10% homes). La UMM, que integren un metge generalista, una infermera, una comare, una treballadora social, un voluntari i el xofer, es desplaça cada dia de la setmana a un lloc diferent, en el qual rep el suport de voluntaris comunitaris de la zona d’intervenció. L’accés a la UMM és universal i gratuït, tant pel que fa a la consulta com la prescripció de medicaments i activitats de promoció de salut i psicosocials. Atès que a les localitats d’actuació es concentra un gran nombre de refugiats sirians, el 71,69% dels pacients tractats són de nacionalitat siriana, el 25,16% libanesos i el 3,15% d’altres nacionalitats. Les consultes pediàtriques han estat les més sol·licitades: representen el 41% del total. Del total de persones ateses, 2.897 ho han estat per consultes pediàtriques; 1.340 de ginecologia i obstetrícia; i 2.862 de medecina general. 6.576 pacients presentaven malalties agudes i 523 cròniques. Dins de les malalties agudes, el 54% (3.527 casos) correspon a afeccions respiratòries, les afeccions gàstriques suposen el 12% (768 casos); les malalties de transmissió sexual constitueixen el 8% dels casos tractats (500), mentre que les infeccions de la  pell representen el 5% (316 casos). Les malalties de les vies respiratòries, gastrointestinals i de la pell es relacionen amb la precarietat de les condicions en què viuen els refugiats, per manca d’accés a aigua potable, a un habitatge digne i a una dieta equilibrada. Igualment, es va dur a terme l’adquisició de medecines i material mèdic fungible per a la realització de les consultes de la unitat mòbil. Els medicaments s’han adquirit a través de la farmàcia central de la Creu Roja Libanesa i va tenir lloc als mesos de gener, març, abril i maig. La prescripció gratuïta de medecines és un component essencial perquè els beneficiaris no poden assumir l’elevat cost dels medicaments, en especial els relacionats amb el tractament de malalties cròniques. En total es varen distribuir 8.887 tractaments gratuïts, 6.668 per a malalties agudes i 2.229 per a cròniques.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 22.197,30

Entitats executores

Cruz Roja Española - Illes Balears

La Creu Roja és una organització humanitària que dóna respostes integrals a les persones vulnerables, amb una perspectiva de desenvolupament humà arreu del món.

Croix Rouge Libanaise

Organització humanitària sense ànim de lucre, membre de la Federació internacional de societats nacionals de Creu Roja i Mitja Lluna Roja, constituïda el 1945 amb l'objectiu de difondre la pau, servir a la comunitat i alleujar el dolor humà de forma imparcial i sense discriminació de cap tipus quant a nacionalitat, raça, creences religioses, classe u opinions polítiques.