Mediterrània i Àsia central

Millora de les condicions d'accés a l'educació a Bouzetat (Marroc)

El municipi de Bab Taza es troba en una zona muntanyosa del Rif i té prop de 4.000 habitants, que es dediquen majoritàriament a l’agricultura, la ramaderia i a la construcció a la zona perifèrica de Xaouen. Hi ha un alt grau d’emigració cap a les ciutats i a l’estranger a causa dels baixos ingressos que genera l’agricultura, per la minsa productivitat de la terra i les tècniques poc eficients utilitzades, així com l’ús poc racional dels recursos existents. Les infraestructures socials bàsiques són molt deficitàries, especialment l’accés a l’aigua potable. Hi ha un centre d’atenció sanitària molt bàsic, mancat de la infraestructura i equipament necessaris per atendre adequadament la població, que sovint s’ha de desplaçar a l’hospital de Xaouen (per als parts, per exemple). Pel que fa a l’escola, hi ha coberta l’educació primària (sis nivells), però els alumnes que volen continuar els estudis s’han de desplaçar a municipis propers, la qual cosa genera una taxa de deserció escolar elevada, sobretot entre les nines. L’índex d’analfabetisme entre les dones és del 94%, i només el 16% de les nines estan escolaritzades. Amb la intenció de reduir la taxa d'abandonament escolar de la comunitat de Bouzetat, pertanyent al municipi de Bab Taza, es preveu la construcció i posada en marxa d'un centre d'educació preescolar per a 60 infants. Actualment molts infants no aconsegueixen adaptar-se a l'educació primària, perquè el centre d'educació preescolar més proper que tenen és a 4,5km de distància i està saturat. Paral•lelament, es preveu oferir cursos d'alfabetització, en especial a les dones, i dur a terme diverses activitats de sensibilització sobre la importància de l'educació i de conscienciació sobre l'enfocament de gènere.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 42.425,01

Entitats executores

ADEO

L'associació per el desenvolupament i la protecció mediambiental de Oued Laoud i les seves valls (ADEO) neix amb l'objetiu d'implementar projectes de desenvolupament local amb una atenció particular per a la protecció del medi ambient.