Mediterrània i Àsia central

Promoció sociolaboral de les dones al municipi de Oued Laou

A partir de la sol·licitud de les dones de Oued Laou manifestada en diverses activitats de formació i sensibilització realitzades, es proposa un programa de promoció de les dones del municipi de Oued Laou a l'àmbit personal, social i laboral. Es preveu en primer lloc rehabilitar el centre de capacitació del barri de Timendlast, amb la incorporació d'una sala multimèdia i una videoteca especialitzada en matèria d’igualtat de gènere, capacitació professional, drets dels infants, etc. Igualment, s'impartirà un programa de formació en cultura general, així com un seguit de tallers per reforçar l'autoestima i la capacitat de presa de decisions, sobre l'educació en igualtat i l'equitat de gènere a la cultura islàmica. A més a més, s'impartirà una sèrie de cursos de formació professional, relacionats en gran part amb l'orientació turística de l'economia del municipi (pastisseria, gastronomia, informàtica, gerreria, brodat tradicional, elaboració de bosses amb plàstic reciclat i emprenedoria). Finalment, s'organitzarà una trobada sobre la consciència cívica i legal de les dones, sobre la base d'una enquesta sobre la situació i els problemes de les dones de Oued Laou, i s'obrirà el debat sobre la necessitat d'introduir canvis de mentalitat i de reforçar les capacitats, perquè puguin contribuir al desenvolupament sostenible de la societat. Paral·lelament se celebraran sessions de sensibilització per fomentar l'equitat de gènere sobre la base dels conceptes islàmics contemporanis. 

Seguiment:

Al mes de juliol de 2019 s’iniciaren les obres, amb la demolició dels antics banys, l’ampliació de la sala del taller de pastisseria i la ubicació dels lavabos al pati exterior. Pel que fa al forn tradicional el comitè de seguiment va decidir substituir-lo per facilitar la feina de les dones i per guanyar prop de cinc m2 d’espai per al taller, que quedà com una sala rectangular àmplia de 47 m2, amb les parets cobertes de rajola fins a 2m d’alçada i dues portes. Es va remodelar l’antiga sala d’alfabetització com a aula d’educació preescolar i s’hi varen afegir serveis sanitaris per a ús infantil. També es va enrajolar el terra de tot el centre i pintar. D’altra banda, es va elevar el mur de protecció exterior i es va instal·lar un sistema de drenatge de l’aigua de pluja per evitar inundacions. Les obres finalitzaren el gener de 2020. Es va adquirir l’equipament de la cuina i la sala de formació. La instal·lació es va ajornar al mes de juny a causa del confinament decretat davant la crisis sanitària de la COVID-19. A més, es va crear i equipar la sala multimèdia: es va adquirir mobiliari aposta per poder-hi connectar 10 ordinadors amb accés a Internet També hi ha un espai per acollir la biblioteca, que es divideix en tres apartats temàtics: informàtica; gènere; i desenvolupament econòmic i social. Per als cursos de formació post alfabetització es varen seleccionar dues docents i es varen adjudicar dos grups a cadascuna. Els cursos es varen impartir en tres llocs diferents: Tajziat El Bahara, Doukar Fran Ali i Aghnori, en cases particulars, a més a més del grup del centre de Timendlast. A causa de les mesures de prevenció davant la COVID-19 el programa formatiu es va reduir a sis mesos (el període de març a juny es va suspendre). En total se’n beneficiaren 129 dones. Es varen impartir tres sessions setmanals de tres hores sobre desenvolupament econòmic i social amb perspectiva de gènere; fonts de finançament per a petits projectes productius; salut materna i infantil; legislació sobre drets de propietats i herències; administracions i documents administratius (aquest darrer no es va poder completar).  Quant al curs per millorar la capacitat de presa de decisions de les dones, es va recórrer a la col·laboració de l’associació Aliança de dones de Tetuan, que prepararen un programa per a 12 animadores d’alfabetització a fi que les beneficiàries dels cursos de post alfabetització adquirissin els instruments necessaris per incrementar la participació social i econòmica, a través de cooperatives, petites empreses o associacions. El taller sobre patrimoni local immaterial va posar de relleu la necessitat de recuperar les fonts de cultura local desaparegudes en què les aportacions de les dones a la societat són valorades positivament. Hi participaren 250 persones. El mes de setembre va començar el taller de treball sobre l’educació amb la perspectiva de la igualtat de gènere, amb la participació de 10 sòcies de cinc associacions de la zona de la vall d’Oued Laou. Es va posar l’èmfasi la necessitat de canviar les pautes socials i personals d’educació de les generacions futures perquè el desenvolupament només és possible si tots els components de la societat hi participen de forma equitativa. Amb relació als cursos de formació professional, es varen fer les inscripcions i configuració de grups, però la major part no es varen poder impartir a causa de les mesures de confinament davant la pandèmia de la COVID-19. ADEO va sol·licitar al Fons Mallorquí una modificació pressupostària que permetés destinar els recursos corresponents a completar l’equipament de la cuina i de la sala multimèdia, que va ser autoritzada. L’únic taller de formació realitzat va ser el de brodat tradicional, que es va impartir el novembre de 2019 a les quatre zones on es desenvoluparen els cursos de post alfabetització. Hi participaren 100 dones que  varen poder aplicar els coneixements adquirits als cursos anteriors amb  l’objectiu que puguin actuar com a artesanes, gestionant les eines, la producció i comercialització. Igualment, es varen elaborar els formularis per a l’enquesta sobre el concepte de gènere, que volia mostrar el grau de participació de les dones en el desenvolupament del turisme i d’altres sectors bàsics del municipi. Es varen establir contactes amb les associacions locals i les dones beneficiàries dels cursos d’alfabetització, i es varen identificar sis zones sobre les quals menys informació disponible hi havia. L’enquesta va ser realitzada per 12 voluntaris: en total se’n varen omplir 1.000, que representen el 15% de la població de Oued Laou. Els resultats dibuixen un escenari contradictori: la igualtat de gènere està arrelada pel que fa a l’educació elemental, mentre que en qüestions com ara l’accés a llocs de feina amb poder de decisió els resultats varien molt en funció de l’edat dels enquestats: menys del 10% dels enquestats hi està a favor.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 64.897,33

Entitats executores

ADEO

L'associació per el desenvolupament i la protecció mediambiental de Oued Laoud i les seves valls (ADEO) neix amb l'objetiu d'implementar projectes de desenvolupament local amb una atenció particular per a la protecció del medi ambient.