Mediterrània i Àsia central

Suport a les oficines de desenvolupament local del Líban

Aquest projecte s'emmarca en un programa de tres anys sol·licitat per les autoritats locals libaneses per fer front a la manca de recursos humans qualificats. Es va donar prioritat a la formació d'agents de desenvolupament local, perquè fossin capaços de formular projectes a través dels quals els ajuntaments puguin rebre suport econòmic per fer front a l’enorme repte que els suposa l’atenció a la gran quantitat de refugiats sirians que acullen. Alhora es volen establir espais de participació ciutadana i garantir un desenvolupament sostenible. Mitjançant el present projecte, en el qual participa també la Diputació de Barcelona, es donarà suport a nou ajuntaments i sis federacions de municipis d'arreu del país perquè 17 agents de desenvolupament local puguin posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits en matèria de   formulació de projectes. Així, es finançarà la posada en marxa de 15 projectes de desenvolupament local. A més a més, es constituiran grups d'agents de la societat civil, integrats per cinc persones, majoritàriament dones, com a precursors de comissions permanents de participació ciutadana.

Seguiment:

En primer lloc, l’equip de treball de Cités Unies Liban (CUL) va oferir assessorament per elaborar les bases d’una convocatòria de projectes per a les oficines municipals de desenvolupament local. Es va consultar un expert jurídic i un síndic de comptes per garantir la validesa dels documents i evitar entrebancs a l’hora de concedir les subvencions a les associacions locals. Es va impulsar la constitució de grups d’agents de la societat civil, format per cinc persones, perquè participessin en la definició i posada en marxa dels projectes. Totes les entitats locals varen crear els grups corresponents, de quatre a sis membres, excepte la federació de municipis de Sahl. Per tal de reforçar la creació d’espais permanents de participació ciutadana, es varen impartir cinc tallers de formació per als grups, que es desenvoluparen en dues sessions de cinc hores, entre novembre i desembre de 2018, amb la participació de 92 persones, les quals els varen valorar molt positivament. D’altra banda, entre els mesos de gener i març de 2019 els agents de desenvolupament varen definir i elaborar els respectius projectes de desenvolupament local conjuntament amb el grup corresponent de la societat civil, amb el suport de CUL i l’assessorament de tres experts. L’Ajuntament de Sahl va ser l’únic que no hi participà. Es varen aprovar 14 projectes, als quals es va assignar un finançament de 6.200 euros com a màxim. El Fons Mallorquí va assumir el finançament de vuit projectes, presentats pels ajuntaments de Hammana (promoció de l’ecoturisme), Antoura (creació i gestió d’un espai comunitari), Furn El Chebak (dinamització comercial), Zouk Mikael (promoció turística amb joves) i Brital (oportunitats de feina per a dones i joves); i les federacions de municipis de Haut Metn (formació per a la policia local), Kesrouan Ftouh (bones pràctiques en apicultura) i Chouf Souaijany (promoció turística). Cités Unies va supervisar l’execució dels projectes i va donar suport als agents que ho necessitaren. A partir del mes d’octubre, a causa de la situació d’inestabilitat social del país davant les protestes multitudinàries als carrers, les entitats participants varen sol•licitar una ampliació del termini d’execució dels projectes i se’ls varen atorgar dos mesos més. Alhora es va reforçar el suport tècnic de Cités Unies Liban, també per les dificultats d’alguns agents a l’hora de redactar els informes tècnics i econòmics finals, que es lliuraren el 31 de gener de 2020. El 5 de febrer de 2020 va tenir lloc el seminari final del projecte, en què participaren 79 càrrecs electes, funcionaris i representants de la societat civil de les catorze entitats involucrades, que tingueren ocasió de presentar els projectes desenvolupats i compartir les experiències. Igualment va permetre conscienciar els presents sobre la importància de la participació de la societat civil en els projectes de desenvolupament municipal.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 57.860,00

Entitats executores

Cités Unies Liban

Aquesta associació fa feina amb els ajuntaments libanesos en col·laboració d'entitats locals europees, amb l'objectiu de desenvolupar l'acció municipal en general i consolidar la cooperació entre els municipis libanesos i entre aquests i l'administració estatal i les institucions internacionals;  així com promoure la cooperació entre municipis al Líban i a l'estranger; i facilitar l'accés a projectes i programes nacionals i internacionals.