Mediterrània i Àsia central

Suport al comitè de batles libanesos davant la crisi de refugiats sirians

El projecte vol contribuir a millorar les condicions d'execució de l'acció pública local i donar suport a les administracions locals a millorar el desenvolupament dels territoris corresponents. La crisi dels refugiats sirians al Líban té un impacte molt gran per a les administracions locals, que han de gestionar una situació per a la qual no estan preparades i que planteja múltiples problemes quant a infraestructures ui d'ordre econòmic, ambiental, de seguretat, la qual cosa fa trontollar la estabilitat i la cohesió social dels municipis. S'ha de tenir en compte que l'acolliment de refugiats sirians ha fet que molts municipis hagin duplicat o triplicat el nombre de residents i, en alguns casos, els nouvinguts superen la xifra de població local, la qual cosa genera sentiments d'inseguretat i tensions entre comunitats hostes i refugiats. Davant d'aquesta situació, el Comitè de batles i les autoritats locals han manifestat en nombroses ocasions les dificultats amb què es troben per garantir els serveis bàsics necessaris, per millorar el diàleg amb l'Estat i per beneficiar-sedels projects de desenvolupament que es posen en marxa per respondre a la crsisi dels refugiats i per enfortir els equips municipals per fer front a tots aquests reptes. Al Líban no hi ha una associació de municipis, de manera que el Comitè de Batles, interat per 14 administracions lcoals en representanció de 75 municipis i mancomunitats de municipis (que engloben el 75% de la població libanesa) és qui s'encarrega de la dinamització de la xarxa i organitza la concertació entre càrrecs electes per dur les seves demandes a l'àmbit nacional i internacional. En aquest marc, el projecte proposa donar suport a les administarcions lcoals per reforçar el diàleg amb l'Estat i enfortir els municipis perquè puguin respondre a la situació crítica en què es troben. S'han establert dos eixos d'actuació: articulació de l'acció municipal, mitjançant la concertació del Comitè de Batles i dels comitès temàtics de què disposa (medi ambient, desenvolupament local, cohesió social i seguretat, economia local i fanances municipals) en torn a les necessitats expressades per les autoritats locals; i elaboració d'un diagnòstic sobre les necessitats quant a enfortiments de capacitats dels càrrecs electes i personal tècnic de les administracions locals i proposta d'un pla d'actuació per respondre a aquestes necessitats.

Seguiment:

En total es va facilitar la celebració de vuit reunions de comissions i tres del comitè de batles, en comptes de quatre i sis, com estava previst, perquè es va considerar important que la comissió creada per estudiar els projectes de llei i els reglaments corresponents relatius als ens locals (el projecte de llei d’esmena de la llei municipal; i el projecte de llei sobre la descentralització administrativa) es pogués reunir tres cops en comptes d’un de sol. La tercera  reunió del comitè de batles no es va poder dur a terme a causa de la conjuntura social i sanitària del país, però es va donar suport a la reunió del grup Líban de Cités Unies France, amb la participació de Beirut en representació del Comitè de batles libanesos i va servir per donar a conèixer la crisis multidimensional del Líban, debatre sobre l’impacte de la crisis global als municipis libanesos i els reptes i perspectives per a la cooperació descentralitzada i, particularment, el fons solidari obert per CUF per donar suport als ajuntaments libanesos després de l’explosió del 4 d’agost. D’altra banda, entre juliol de 2019 i juny de 2020 varen tenir lloc les vuit reunions de les comissions temàtiques del comitè de batles: una de la Comissió de medi ambient; una de la de  desenvolupament local; dues de la comissió d’economia local i finances municipals;  una de la  de cohesió social i seguretat; i tres de la comissió extraordinària per a l’estudi dels projectes de llei que afecten les administracions locals, que el juliol de 2020 es va convertir en una nova comissió temàtica permanent amb el nom de Lleis i reglaments. Aquesta comissió va estar treballant en l’anàlisi i propostes d’esmena de la Llei d’esmena de l’actual llei municipal i de la llei de descentralització administrativa.  En totes les reunions, Cités Unies Liban es va encarregar de preparar l’ordre del dia, els documents pertinents, la moderació de la reunió i qüestions logístiques, i el seguiment del compliment dels acords presos. Igualment, a l’apartat d’elaboració de materials de suport a l’àmbit de la comunicació, es varen editar les fitxes de nou projectes en execució en àrab, anglès i francès, els fulletons de presentació del comitè de batles i de Cités Unies Liban. Igualment, es va elaborar un documental sobre les activitats realitzades pels agents de desenvolupament local en el marc del projecte 2018801, amb l’autorització del Fons Mallorquí. D’altra banda, el desembre de 2019 es varen elaborar els qüestionaris sobre participació ciutadana i es varen haver de modificar els criteris de selecció inicials a causa de la situació de crisi del país, de manera que es varen seleccionar 20 participants: quatre federacions de municipis, 12 ajuntaments (10 càrrecs electes i sis tècnics), tres representants d’associacions locals i un del ministeri de l’Interior i Administracions locals (Directora general d’entitats locals). A causa de les mesures de confinament per evitar la propagació de la COVID-19 se’n dugueren a terme 18 (14 ens municipals, dues ONG, un observatori universitari i la representant de l’Estat).  Atès que un cop dutes a terme les activitats previstes en el marc del projecte, les partides de traducció, interpretació i  desplaçaments no s’havien exhaurit, per indicació del Fons Mallorquí es va destinar l’import sobrant a l’adquisició de material de protecció i prevenció de la propagació de la COVID-19. Se seleccionaren els 10 municipis i mancomunitats de municipis més afectats per la pandèmia i amb menys recursos per fer-hi front, i es varen comprar 500 màscares; 30l de gel hidroalcohòlic, 500 guants; dues màquines esterilitzadores i 10l de recàrrega per a cada màquina per municipi.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 50.097,00

Entitats executores

Cités Unies Liban

Aquesta associació fa feina amb els ajuntaments libanesos en col·laboració d'entitats locals europees, amb l'objectiu de desenvolupar l'acció municipal en general i consolidar la cooperació entre els municipis libanesos i entre aquests i l'administració estatal i les institucions internacionals;  així com promoure la cooperació entre municipis al Líban i a l'estranger; i facilitar l'accés a projectes i programes nacionals i internacionals.