Mediterrània i Àsia central

Suport als drets humans a Cisjordània: accés a l'aigua potable a Salfit

La contínua expansió i construcció dels assentaments jueus en territoris ocupats priva la població palestina dels recursos naturals i impedeix que exerceixi el dret a l’autodeterminació. La restricció d’accés a serveis bàsics i les violacions recurrents dels drets humans i del dret internacional humanitari han creat unes condicions de vida en les quals la població palestina es troba desprotegida. L’acaparament de terres afecta la regió de Salfit des dels anys 80, actualment hi ha més assentaments jueus (24) que comunitats palestines (19) i el sistema de zonificació i planificació territorial israelianes també limita la llibertat de circulació i mina la capacitat de la població per dur a terme les activitats quotidianes. El projecte sorgeix d’un estudi diagnòstic realitzat amb la població de Rafat, de 2.258 habitants, que es troba envoltada per l’àrea C, la qual cosa comporta que aquesta comunitat només té el control de les infraestructures que són dins del municipi. El projecte se centra en una de les línies prioritàries establertes per les Nacions Unides: accés a serveis. Es preveu garantir el subministrament d'aigua de bona qualitat i en quantitat suficient per a 77 famílies (385 persones), que no en disposen actualment, mitjançant la rehabilitació de 900m de xarxa de subministrament connectat al sistema públic.

Seguiment:

En primer lloc es va constituir un comitè de gestió, format per membres d' Asamblea de Cooperación por la Paz Illes Balears (ACPP) i Palestinian Hydrology Group (PHG), que s'encarrega de la gestió i coordinació de les activitats del projecte. L'equip d'ACPP va elaborar els plans de treball que es varen acordar i signar. Es va dur a terme una visita a Rafat per informar el Consell local i la població sobre el projecte, i la comunitat va confirmar que les activitats previstes continuen essent prioritàries. El Consell local, d’altra banda, va confirmar la disposició a col·laborar i participar en la coordinació de les activitats amb la població, per a la qual cosa va crear un comitè comunitari en què estan representades les famílies beneficiàries. Al llarg de l’execució del projecte s’han mantingut les reunions i comunicacions periòdiques entre diferents equips per fer el seguiment de les activitats previstes. A principis de març de 2019 el coordinador del projecte de PHG va realitzar una visita d’inspecció sobre el terreny, juntament amb dos enginyers i representants dels Consell local, per identificar les zones sense subministrament d’aigua i comprovar on era prioritària la construcció de la xarxa de distribució. L’equip de PHG va preparar el document de licitació de les obres amb les especificacions tècniques requerides i d’acord amb les normes de la Palestinian Water Authority (PWA) i tant el Consell local com la PWA hi donaren el vistiplau. La licitació es va publicar a la premsa local i es varen rebre sis propostes: es va triar la que presentava la millor oferta tècnica i financera. El coordinador del projecte va informar l’empresa de l’assignació de les obres, la qual va preparar els documents necessaris (plànols, avals, assegurances...) per a la signatura del contracte de realització de les obres. Tot d’una es varen posar en marxa les feines de neteja de la zona per facilitar l’excavació i instal·lació de les canonades, que es va iniciar al mes de maig. Es varen rehabilitar les canonades antigues i deteriorades, i se’n varen instal·lar de noves, en total 900m lineals i 78 connexions a domicili a les llars identificades de Rafat. Així, 301 persones tenen accés a aigua domèstica de qualitat. Tal com establia el contracte de les obres, l’empresa constructora es va coordinar amb el Consell local per triar dues persones de la comunitat que participaren en les tasques de preparació, neteja i excavació de forma remunerada. Paral·lelament, es varen organitzar les sessions de formació sobre gènere i dret humà a l’aigua. Es varen haver de constituir dos grups, un de dones i un d’homes. Es varen impartir quatre tallers: dos per a dones, els dies 29 i 31 d’agost, amb 18 participants; i dos per a homes, els dies 31 d’agost i 3 de setembre, amb 31 assistents.
Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 52.663,00

Entitats executores

Asamblea de Cooperación por la Paz

Associació sense ànim de lucre que treballa per a la pau, la prevenció de conflictes, els processos de reforma democàtics i el diàleg, a l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, l'ajut humanitari i la sensibilització.

Palestinian Hydrology Group (PHG)

Entitat sense ànim de lucre, referent en el sector de l'aigua i el sanejament. Fa feina en tot el territori ocupat de Palestina per desenvolupar recursos i sistemes hídrics i de sanejament, així com a l'àmbit de l'agricultura, la seguretat alimentària, la recerca, la incidència política i la sensibilització. Treballa en prevenció, crisis cròniques, emergència i rehabilitació o reconstrucció i col·labora amb organismes internacionals i europeus.