Nicaragua

Cooperació amb centres educatius de Madriz

Projecte de continuïtat que vol incidir en el sector educatiu oferint la realització d'activitats vinculades a la sensibilització sobre les limitacions de la pobresa al sud i les possibilitats de cooperació del nord, alhora que promou l'intercanvi cultural entre els pobles i contribueix a millorar les condicions mínimes necessàries per dur a terme el procés d'aprenentatge d'infants, adolescents i joves en nou centres educatius del departament nicaragüenc de Madriz. A Nicaragua hi ha un percentatge molt elevat d'infants i joves en edat escolar que tenen dificultats per accedir a una educació de qualitat, alts índexs de deserció escolar, baix rendiment acadèmic, deficient formació dels docents i deteriorament de les infraestructures als centres educatius del sector públic, que redueix les possibilitats d'accés al sistema de la major part de la població en edat escolar i, especialment, a les zones rurals i poblacions disperses. El projecte beneficiarà 659 alumnes d'educació primària i 793 de secundària, i 260 docents de 12 centres dels municipis de Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas, a través del reciclatge de professorat i petites millores en infraestructures o equipaments escolars. 

Seguiment:

En primer lloc es varen realitzar assemblees amb representants dels centres participants de Madriz i es va   elaborar conjuntament l’esquema de treball per dur a terme les activitats previstes.  A l’apartat de formació de docents es varen celebrar diversos actes, amb 937 participants en total: taller d’enfortiment de docents d’educació inicial, primària i secundària en què participaren 240 mestres; trobada pedagògica d’aprenentatge compartit, amb 180 participants; taller sobre l’aprenentage de les matemàtiques i llengua i literatura, amb la participació de 30 docents; trobada sobre intercanvi d’habilitats, amb 200 assistents; assessorament sobre educació i valors, amb 160 participants; i avaluació de la trobada pedagògica d’aprenentatge compartit, i treball d’art i pintura amb materials del medi, a la qual assistiren 127 docents.    Pel que fa a les petites inversions als centres, va tenir lloc una reunió amb els docents i membres del comitè escolar de cada centre, que varen proposar les actuacions que consideraren prioritàries en cada cas. Es varen dur a terme les següents intervencions, que beneficiaren en total 1.385 alumnes: lliurament de material per a refer teulades, paviments, parets, etc. a dues escoles i quatre instituts de Telpaneca; i lliurament de material didàctic i instruments musicals o equip de so a tres esocles de Totogalpa, una de Las Sabanas i una de Telpaneca. El segon trimestre del curs 2018 es va veure afectat per la crisi política que es va desencadenà al país, que va provocar un increment de l’absentisme escolar a causa de la inseguretat dels desplaçaments. Un centre va sol·licitar l’exclusió de la xarxa, l’Institut d’educació a distància San Jerónimo perquè no podia complir els compromisos acordats. Pel que fa a l’intercanvi amb centres de Mallorca, es va fer feina sobre el tema triat, l’emigració, que es va tractar amb molt d’interès, perquè és una experiència molt propera per a la major part de la població escolar. Tot i que en general se’n destaquen els beneficis econòmics per a les famílies, també es valora la part emocional, perquè sovint suposa l’allunyament entre pares i fills, que queden a càrrec d’altres parents, i això genera la davallada del rendiment acadèmic, així com –en alguns casos d’adolescents- l’abandonament dels estudis, perquè s’adapten al fet que els pares el trameten una remesa mensualment.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 20.000,00

Entitats executores

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.