Nicaragua

Educació en valors i transformació social als centres educatius de Madriz

Projecte de continuïtat que vol incidir en el sector educatiu oferint la realització d'activitats vinculades a la sensibilització sobre les limitacions de la pobresa al Sud i les possibilitats de cooperació del Nord, alhora que promou l'intercanvi cultural entre els pobles i contribueix a millorar les condicions mínimes necessàries per dur a terme el procés d'aprenentatge d'infants, adolescents i joves en nou centres educatius del departament nicaragüenc de Madriz. A Nicaragua hi ha un percentatge molt elevat d'infants i joves en edat escolar que tenen dificultats per accedir a una educació de qualitat, alts índexs de deserció escolar, baix rendiment acadèmic, deficient formació dels docents i deteriorament de les infraestructures als centres educatius del sector públic, que redueix les possibilitats d'accés al sistema de la major part de la població en edat escolar i, especialment, a les zones rurals i poblacions disperses. El projecte beneficiarà 1.050 alumnes d'educació primària i 1.569 de secundària, i 260 docents de 15 centres dels municipis de Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas, a través del reciclatge de professorat i petites millores en infraestructures o equipaments escolars.

Seguiment:

A l’apartat d’intercanvi amb les escoles de Mallorca, en els nou centres que participen en aquesta iniciativa es va continuar reflexionant sobre el tema de les migracions humanes, que va ser molt present a causa de la crisi i l’increment del nombre de persones que optaren per emigrar davant la inestabilitat econòmica. Amb el suport dels docents i la resta de membres de les comunitats educatives, es varen realitzar recerques sobre la incidència del fenomen migratori, sobre com afecta les famílies camperoles, etc. Es va concloure que l’emigració temporal s’ha incrementat a causa de les conseqüències negatives del canvi climàtic, que repercuteix sobre els recursos, sobretot a les comunitats rurals, on la precària economia depèn específicament del comportament del clima. Aquesta dependència  augmenta amb els riscs associats a sequeres i inundacions. La pèrdua de la capacitat de generar recursos al camp fa que la gent perdi l’incentiu de conrear les terres i es desplaci a altres zones del país o de l’estranger on suposen que podran trobar oportunitats de subsistència més estables. Pel que fa a la formació de docents, durant el curs lectiu es varen dur a terme sis trobades pedagògiques d’aprenentatge, en què es duen a terme tasques de planificació i avaluació, així com tallers de formació sobre didàctica de determinats temes i eines pedagògics per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge. L’intercanvi d’experiències i recursos és un element que cohesiona aquests espais. A les trobades hi participaren en total 512 ensenyants. Finalment, es varen realitzar obres i adquisicions per millorar els centres educatius implicats en el projecte, atenent les necessitats plantejades en coordinació amb els docents, pares i alumnes. Les inversions s’orientaren a infraestructura sanitària, material per poder dur a terme activitats lúdiques, recursos didàctics, reforç d’activitats extraescolars, etc. En resultaren beneficiats en total 3.055 alumnes i 390 docents de 16 centres educatius de Las Sabanas, Telpaneca i Totogalpa.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 19.636,36

Entitats executores

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.