Nicaragua

Enfortiment del desenvolupament integral de Ciudad Antigua

Aquest projecte vol reforçar les actuacions realitzades en anys anteriors orientades a reduir l'impacte del canvi climàtic i de la conjuntura econòmica mundial a Ciudad Antigua, un dels municipis més pobres de Nicaragua. L'objectiu és garantir la sobirania alimentària, l'accés a l'educació i a un habitatge segur, amb intervencions que inclouen la sostenibilitat com a eix fonamental per reduir la contribució als efectes del canvi climàtic als recursos agrícoles, hídrics i forestals del municipi. Les intervencions previstes són: 1) Diversificació de conreus per a 25 productors; 2) Millora d'habitatges per a 30 famílies; 3) Dotació de 52 beques per fomentar l'assistència, rendiment acadèmic i promoció escolar dels infants a l’educació primària; i 4) Rehabilitació i equipament de les oficines de l'àrea de prestació de serveis socials de l'Ajuntament. 

Seguiment

Pel que fa al suport a la producció agrícola, es va dur a terme el diagnòstic de 35 parcel•les, que va permetre identificar els beneficiaris, 26 petits productors de cafè de les  comunitats Divina Providencia, Mojón I i II, i Zapote I. Es va impartir un taller de formació sobre gestió del conreu del cafè, al qual assistiren 23 persones, que reberen un paquet de cinc productes (adobs, fungicides i plaguicides de caràcter ecològic) per millorar la qualitat i el rendiment de les parcel•les, en la modalitat de fons reemborsables. Igualment, es va impartir un taller sobre elaboració de trampes per al control biològic i efectiu de plagues per a productors en general, al qual assistiren 21 persones. Quant a l’apartat de millora dels habitatges, en primer lloc es va dur a terme el procés de selecció participatiu dels beneficiaris, segons els criteris establerts: dues famílies a la comunitat d’Apatiquí; dues a Zapote II; i quatre a les comunitats de Mojón I i Mojón II respectivament, i cinc al casc urbà de Ciudad Antigua. Es varen elaborar els plans d’inversió, es varen presentar a les famílies, que aportaren la ma d’obra no qualificada, així com la fusta necessària. Es varen adquirir els restants materials necessaris i es contractaren els mestres d’obres. La intervenció va consistir en la substitució de teulades de plàstic per nous teginats i cobertes de zinc; i enrajolats, instal•lació de portes i finestres. Només en dos casos es va haver de construir una casa de nova planta. Es varen poder rehabilitar 19 habitatges, que acullen 95 persones. Al sector de la promoció de l’educació, es va reactivar la comissió d’educació i de la infància del municipi, que va establir i presentar el perfil i la normativa per optar a les beques; i les eines per al procés d’avaluació i selecció dels alumnes. Tot seguit es varen constituir o reactivar les comissions de educació comunitàries que divulgaren la iniciativa, reberen les sol•licituds i feren les corresponents propostes. La comissió municipal les avaluà i seleccionà 58 alumnes, que reberen lots de material escolar, roba, etc. segons les necessitats de cadascun. A l’apartat de millora de l'àrea de serveis socials de l’Ajuntament, es va dur a terme el procés de licitació i contractació de l’empresa constructora. Es varen fer les feines de demolició i neteja de runa; es va bastir el terra, es varen enrajolar i pintar les parets; es varen comprar i instal•lar els panells separadors; es varen instal•lar les portes i finestres, i les reixes. Finalment, es va adquirir el mobiliari el 18 de novembre va tenir lloc l’acte d’inauguració.

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 50.000,00

Entitats executores

Alcaldía de Ciudad Antigua

El municipi de Ciudad Antigua pertany al departament de Nueva Segovia. Des de fa més de 10 anys,  el Fons Mallorquí dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi du a terme.

INPRHU-Ocotal (Instituto de Promoción Humana)

L'Instituto de Promoción Humana és una organització no governamental que actua per millorar les condicions de vida i de participació dels sectors més vulnerables del departament de Madriz, en aliança amb els governs locals, institucions governamentals i altres organitzacions de desenvolupament.