Nicaragua

Millora de l'accés a l'aigua i l'habitatge a Las Sabanas

Aquest projecte forma part del programa desenvolupament territorial de Las Sabanas, que té com a propòsit fonamental afavorir iniciatives de desenvolupament per a la reducció de pobresa. El programa es du a terme en el marc del Pla estratègic municipal de desenvolupament humà 2012-2017 i dóna prioritat a la millora de l'organització comunitària, l'accés a l'aigua i el sanejament ambiental; la reducció de la baixa cobertura del sistema educatiu; i la millora de les condicions d'habitabilitat de les llars. Aquest projecte inclou la rehabilitació de 15 habitatges i el foment de pràctiques higièniques sanitàries de les famílies, així com la millora del sistema de captació i distribució d'aigua, amb la construcció d'una nova pila d'abastiment. Se'n beneficiaran 387 famílies de la zona urbana. A més a més, es reforçarà el procés de concertació local per a la governabilitat democràtica, per augmentar les capacitats d'incidència associativa.

Seguiment:

Amb l’autorització del Fons Mallorquí al març de 2018 es va introduir una modificació consistent en canviar la ubicació del sistema d’aigua potable previst, perquè el Banc Interamericà de Desenvolupament va incloure Las Sabanas en el finançament d'un projecte per a l'accés a l'aigua potable i sanejament en 12 municipis de Nicaragua. Es va destinar la partida prevista per a la millora de l'accés a l'aigua potable a 357 famílies de l'àrea urbana a 59 famílies de la comunitat rural Apanaje 3. Es varen reorganitzar els tres comitès comunitaris de desenvolupament encarregats del procés de rehabilitació dels habitatges, així com del comitè d’aigua potable i sanejament de la comunitat. Es va dur a terme el procés de selecció de les famílies beneficiàries ies varen fer estudis sobre la ubicació dels habitatges, tenint en compte els riscos geològics i el pla de mitigació de desastres naturals del municipi; i es va verificar la propietat del terreny de cada família beneficiària. Es varen impartir tres sessions formatives: sobre tècniques d’autoconstrucció;  sobre pràctiques saludables i respectuoses amb el medi ambient, per fer front als efectes adversos del canvi climàtic; i sobre agricultura ecològica, amb la participació de 153 participants de les 80 famílies beneficiàries dels habitatges i el sistema d’aigua. Tot seguit es va organitzar la feina i es varen adquirir els materials de construcció necessaris. La mà d’obra qualificada va ser contractada segons el registre de proveïdors municipals. Es varen constituir sis brigades de treball voluntari integrades per set membres cadascuna, que feren feina per torns i s’encarregaren de la neteja de runa, del trasllat dels materials de construcció i de l’ampliació d’àrees de desplaçament dels camions de transport. Es varen rehabilitar 21 llars. Tot i no estar previst, es varen establir dos planters forestals comunitaris amb 2.000 plantes cadascun.  Pel que fa al sistema d’aigua, es va incloure també la dotació de latrines per 20 de les famílies beneficiàries i la rehabilitació de les dues latrines de l’escola d’educació infantil i primària comunitària. Un cop aconseguida  la cessió dels terrenys on s'ubiquen les fonts, es varen organitzar set brigades de feina voluntària integrades per 140 persones en total. Les famílies beneficiàries varen aportar 37 dies de feina de mà d’obra cadascuna per a l’excavació, farciment i compactació de la línia de conducció i la de distribució, així com per al transport de material per a la compactació del terreny i les latrines.
Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 60.000,00

Entitats executores

Alcaldía de Las Sabanas

El municipi de Las Sabanas és el més petit del departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.