Nicaragua

Millora de l'accés a l'energia i l'habitatge i promoció turística a Las Sabanas

Aquesta iniciativa vol enfortir les capacitats de l'administració pública municipal de Totogalpa en el marc de les competències en lluita contra la pobresa, amb un enfocament inclusiu i sostenible i en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Es volen millorar les condicions de vida de 251 persones integrades en 63 famílies camperoles mitjançant l'accés a serveis d'energia de fonts renovables, a infraestructures assequibles d'habitatge social i la promoció de l'emprenedoria des de les capacitats pròpies de les famílies i el territori, així com l'enfortiment del procés de concertació local per a la governabilitat democràtica a través de l'increment de les capacitats d'incidència associativa.  Es durà a terme un diagnòstic sobre l'estat de l'habitatge i l'accés a l'energia elèctrica, i s'impartiran tallers de formació als beneficiaris sobre autoconstrucció i sobre manteniment de plaques solars. S’executaran les obres de rehabilitació de 12 habitatges i la instal·lació de plaques solars en 16 llars que es troben fora de la cobertura del sistema elèctric nacional, amb la participació dels beneficiaris com a mà d'obra. A més a més es milloraran les condicions de la llacuna de la Bruja, un lloc d'interès natural, que té un important potencial turístic i, per tant, econòmic, amb la neteja del fons i l'adequació de les instal·lacions del moll.

Seguiment:

Durant el període d’execució del projecte encara es mantingué el clima de tensió al país, a causa de la crisi sociopolítica que pateix des de 2018, que ha causat una forta recessió econòmica. S’hi afegeix la prolongada sequera causada pel “Niño”, per la qual cosa es va destinar part de les despeses administratives –amb l’autorització del Fons Mallorquí- a l’adquisició de 100 lots d’aliments per a les famílies més afectades. En primer lloc es varen reorganitzar les entitats de les sis comunitats implicades (El Edén, Las Victorias, El Pegador, Nueva Esperanza, El Encino i sector urbà marginal) i se seleccionaren 16 famílies per al component de sistemes d’energia solar, 12 per al d’habitatge social i 27 per a l’impuls de l’emprenedoria. Es varen impartir dues sessions formatives adreçades a les famílies beneficiàries sobre instal·lació i funcionament del sistema solar; i sobre manteniment, muntatge i desmuntatge respectivament; tres sessions per enfortir les capacitats i habilitats en matèria d’elaboració i instal·lació de materials de construcció; i quatre sessions de formació sobre gestió d’empreses aplicat al patrimoni natural i potencialitats del municipi. Així, es posaren en marxa tres noves empreses: una torradora i envasadora de cafè; un  de guies turístics; i una de producció de maduixes i patates. Es varen adquirir i instal·lar els 16 mòduls solars i els beneficiaris participaren en les tasques de trasllat i instal·lació. D’altra banda, es realitzaren les tasques de neteja de la llacuna La Bruja: es varen desallotjar 214m3 de runa i de vegetació invasora, s’instal·là un filtre de còdols al desguàs de la llacuna, es va ancorar el moll a un dic de pedra i es va renovar el moll amb una plataforma de fusta sobre barrals de plàstic per garantir-ne la flotabilitat. Es va ampliar l’obra construïda, per al pas dels vianants, es varen construir passadissos de fusta amb baranes en punts crítics del camí i es varen fer nets els camins adjacents a la llacuna. Pel que fa als habitatges, es varen constituir quatre brigades de treball voluntari, que s’encarregaren de tasques de neteja de l’espai, retirada de runa, trasllat de materials de construcció, ampliació de zones de descàrrega, etc. Es contractaren quatre mestres d’obres i es varen bastir 10 habitatges i rehabilitar les teulades de sis més.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 60.000,00

Entitats executores

Alcaldía de Las Sabanas

El municipi de Las Sabanas és el més petit del departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.