Nicaragua

Millora de l'accés a l'aigua i el sanejament a Telpaneca

Aquesta iniciativa vol enfortir les capacitats de l'administració pública municipal de Telpaneca en el marc de les competències en lluita contra la pobresa, amb un enfocament inclusiu i sostenible i en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Es volen millorar les condicions de salut de 535 persones integrades en 129 famílies pageses de les comunitats d'Apagüique i El Portal mitjançant l'accés a l'aigua potable i sanejament, i l'enfortiment del procés de concertació local per a la governabilitat democràtica a través de l'increment de les capacitats d'incidència associativa. Es construirà un sistema d'abastiment d'aigua per gravetat, amb la participació dels beneficiaris com a mà d'obra; es realitzaran activitats de sensibilització sobre l'aigua i la salut, sanejament bàsic i protecció de conques, i alimentació saludable i protecció del medi ambient.  Es donarà suport a la constitució del comitè d'aigua potable i s’impartirà formació sobre el manteniment i legalització del sistema comunitari d'abastiment d'aigua. Finalment, es reforestarà l'àrea de les obres construïdes mitjançant dos planters forestals de 1.000 plantes cadascun.

Seguiment:

Durant el període d’execució del projecte es mantingué un clima de tensió al país, a causa de la crisi sociopolítica que pateix des de 2018, que ha causat una forta recessió econòmica. S’hi afegí una prolongada sequera causada pel “Niño”, per la qual cosa – amb l’autorització del Fons Mallorquí- es va destinar una part de les despeses administratives a l’adquisició de 100 lots d’aliments per a les famílies més afectades. En primer lloc es varen constituir els comitès d’aigua de les   comunitats beneficiàries: 'Apagüique i El Portal. Es varen constituir 21 brigades de treball voluntari, que  dugueren a terme les tasques següents: trasllat de materials des de la carretera comarcal fins al magatzem comunitari i al lloc de construcció neteja de l’àrea de la font; anivellament de la zona de construcció del dipòsit d’aigua, i excavació de solcs per a les canonades de la xarxa de conducció i distribució. Paral·lelament es varen dur a terme els tallers de formació sobre gestió comunitària del servei d’aigua potable, salut ambiental i sostenibilitat; i agricultura ecològica. D’altra banda, es varen elaborar dos estudis de viabilitat tècnica per determinar el lloc adequat per situar el sistema de captació d’aigua en cada comunitat. Pel que fa a les obres dels sistemes d’aigua, es varen construir les estructura de captació, dos dipòsits d’emmagatzemament de 3,3x3,3x2,5m3, es varen bastir els pedestals per a passos aeris de canonades, es varen instal·lar 2.917m de línia de conducció i 3.142m de línia de distribució, i es varen establir 129 connexions a domicili i cinc en espais públics. Així, 129 famílies han aconseguit reduir el 50% del temps invertit en l’abastiment d’aigua. El centre per a la investigació dels recursos aquàtics de Nicaragua es va encarregar de les anàlisis físiques, químiques i bacteriològiques de l’aigua, que va ser considerada apta per al consum humà. Pel que fa a la reforestació, es varen establir dos planters forestals amb 1.000 exemplars cadascun, però la sequera va provocar la pèrdua del 75% del planter. Les 500 unitats recuperades es varen trasplantar en parcel·les productives de les comunitats.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 60.000,00

Entitats executores

Alcaldía de Telpaneca

El municipi de Telpaneca pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi du a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.