Nicaragua

Millora de l'accés a l'aigua i vies de comunicació a Telpaneca

Aquest projecte forma part del programa d'impacte social territorial alternatiu de Telpaneca, que té com a objectiu principal afavorir iniciatives de desenvolupament per a la reducció de l’extrema pobresa a les comunitats rurals del municipi. El programa es du a terme en el marc del Pla estratègic municipal de desenvolupament humà 2012-2017 i dóna prioritat a incidir sobre els problemes causats per la baixa cobertura del sistema educatiu; manca o poca adequació dels hàbits higiènics i sanitaris de la població escolar; l’elevada taxa de mortalitat materna i dels nadons; i la dificultat d'accés a l'aigua potable en prou quantitat i qualitat, com a causa de malalties entre la població. Enguany es proposen les següents actuacions: 1) Millora de l’accés a l’aigua potable de 723 famílies de l'assentament Santo Domingo de Guzmán, que actualment pateixen greus restriccions durant els mesos d'estiu i la canalització de les aigües d'una font nova els permetria disposar d'aigua en quantitat i qualitat suficient; 2) Millora de les vies d'accés a les comunitats de Los Ángeles i El Portal, que facilitaria el desplaçament segur a 324 persones, especialment als escolars i als productors agrícoles. El projecte beneficiarà en total 2.762 persones.

Seguiment:

Al mes de gener de 2018 es va autoritzar la modificació consistent en incrementar la partida de vies de comunicació de 17.115 a 18.000 euros, atès que l'endarreriment en el pagament per part del Fons Mallorquí va fer que la part que aportava l'Alcaldía es reduís i s'aprovarà una nova aportació per a l'any 2018, que compensarà aquest canvi. Es va reorganitzar el comitè comunitari de desenvolupament encarregat del procés de construcció de la carretera, així com el comitè d’aigua potable i sanejament. Tot seguit es varen seleccionar les famílies beneficiàries i es va verificar igualment la situació d’urgència i la propietat dels terrenys per sol·licitar permís de pas. Es varen impartir tres sessions formatives: una perquè els membres de la comunitat que aporta la mà d’obra no qualificada adquirissin els coneixements necessaris quant a anivellat, estructura i manteniment bàsic de vies rurals. Hi assistiren 57 persones i s’organitzaren cinc brigades  de treball voluntari per torns de tres dies laborables. El segon i tercer tallers es varen centrar en l’aplicació de bones pràctiques agrícoles i resiliència davant els efectes adversos del canvi climàtic; amb 1.505 participants en total,  i s’organitzaren 50 grups dirigits per un promotor per transmetre els coneixements. Posteriorment es dugueren a terme les pràctiques a les parcel·les productives dels beneficiaris. D'altra banda,  es va haver d’adquirir una nova font per reforçar l’existent i es varen construir les obres de captació; es va reparar el 70% de l’estructura de tres dipòsits d’emmagatzemament, substituir el 100% de la xarxa de conducció, el 70% de la de distribució de les tres comunitats i es va construir una tanca perimetral per protegir el sistema de bombeig elèctric. Es varen adquirir i instal·lar 461 comptadors de cabdal domiciliari. D’aquesta manera 469 famílies accediren a una font segura d’aigua a domicili. Pel que fa a la infraestructura viària, les brigades comunitàries s’encarregaren de la neteja inicial i tot seguit començaren les tasques de moviments de terres, construcció i rectificació de cunetes, anivellat, compactació i revestiment. Les pluges persistents provocaren tres interrupcions en la feina de les màquines, i les obres finalitzaren al mes de febrer de 2018. Per evitar riscos, es va incorporar una claveguera més del previst (tres en comptes de dues), que finançà l’Ajuntament. Es varen establir dos planters forestals comunitaris amb 2.500 plantes cadascun, a partir de llavors recol•lectades en finques veïnals, el 71% de les quals han estat trasplantades a les parcel·les i espais públics. Igualment, es varen instal•lar sis sistemes d’energia solar a la comunitat de Sialcuana.
Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 60.000,00

Entitats executores

Alcaldía de Telpaneca

El municipi de Telpaneca pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi du a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.