Nicaragua

Millora de l'accés a l'aigua potable a Telpaneca

La proposta pretén enfortir les capacitats de l’administració pública municipal a Telpaneca, en el marc de les competències que li corresponen i de la lluita contra la pobresa, incidint en el desenvolupament local des d’un enfocament sostenible i inclusiu, així com reforçar les competències en planificació i gestió participativa en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en especial l’objectiu 6: garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones. A més, s’impulsarà la dinamització i enfortiment del procés per a la gestió municipal en el desenvolupament integral del territori, partint de les capacitats organitzatives, d’autogestió i de participació de la població. L’objectiu principal és la millora de les condicions de salut de 415 persones a través de l’accés a serveis d’aigua potable, mitjançant la captació de fonts, establiment d’estructures per a l’emmagatzemament i xarxes de distribució fins als domicilis familiars. Paral•lelament, es reforçarà l’organització comunitària existent al territori amb un enfocament de responsabilitat social compartida i drets humans, així com d’equitat de gènere i respecte pel medi ambient. L’accés a l’aigua potable es garantirà a través de mini aqüeductes per gravetat per a 83 famílies camperoles pobres de les comunitats de Los Cerros i Robledalito, classificades de pobresa severa. Els beneficiaris participaran en les obres amb jornades de treball comunitari i rebran formació sobre la gestió de l’aigua, salut i gestió ambiental.

Seguiment:

A causa de la coincidència del període d’execució de la primera part del projecte amb la crisi sanitària de la COVID-19, amb l’autorització del Fons Mallorquí, es varen destinar 2.000€ de la partida de funcionament a l’adquisició de material de protecció i es va impulsar la campanya de sensibilització, educació i comunicació adreçada a la població sobre la posada en pràctica de mesures de prevenció de la COVID-19, mitjançant espais televisius i falques radiofòniques en mitjans locals. Es va adquirir un lot de protecció bàsica per al personal sanitari desplaçat a les unitats de salut primària i funcionaris encarregats del suport social a famílies afectades i de la promoció d’activitats de prevenció de la propagació de la COVID-19: 1.800 tapaboques quirúrgics; 28 capses de guants de làtex quirúrgics (50 parells per capsa) i uns 34l de gel alcohòlic. Es va celebrar una jornada d’higienització al mes d’abril, en què es varen fer netes 41 comunitats rurals, sis zones urbanes i centres educatius; el mercat municipal i l’institut d’educació secundària urbà es desinfectaren cada mes. Igualment, es varen crear quatre brigades integrades per 24 funcionaris per donar suport als centres de salut primària. Es va actualitzar la informació sobre l’organització social existent a les comunitats de San Jerónimo de Los Cerros i d’El Robledalito, beneficiàries dels sistemes d’aigua i en una assemblea es va acordar que els comitès d’aigua potable, integrats per 10 persones, actuarien en representació de les comunitats. Les 165 famílies beneficiàries varen participar en dos tallers de formació, els mesos de febrer i març: un sobre l’organització comunitària en aigua i sanejament; la formació del comitè d’aigua i el sanejament bàsic rural; i l’altre, sobre la protecció de petites conques, l’aigua i la relació amb la salut i les malalties; i el tractament de l’aigua. Hi participaren 261 persones. La resta d’activitats de formació previstes es varen haver de suspendre a causa de la COVID-19. Es va dur a terme l’estudi de viabilitat, se seleccionaren dues fonts i es va negociar la cessió dels terrenys tant de les fonts com per als dipòsits.  Es varen constituir 10 brigades de feina que treballaren per torns en la neteja inicial, retirada de runa, trasllat de materials, ampliació de les àrees d’ubicació i trasllat de materials i com a peons d’obra. També es contractà la mà d’obra qualificada a partir del registre de proveïdors municipals. A la comunitat de San Jerónimo hi feren feina 261 voluntaris i a Robledalito, 209. Es varen dur terme les obres de captació de les fonts, 1.900m i 1.063m de xarxa de conducció a San Jerónimo i a Robledalito, respectivament. Es construí la base per als dipòsits d’aigua, de 22.000l de capacitat i es varen instal·lar les xarxes de distribució, de 1.980m amb 238 grifons domiciliaris a San Jerónimo i 36 a Robledalito. Els respectius comitès de gestió de l’aigua reberen igualment un joc d’eines per poder dur a terme les tasques de manteniment dels nous sistemes d’abastiment d’aigua.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 60.000,00

Entitats executores

Alcaldía de Telpaneca

El municipi de Telpaneca pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi du a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.