Nicaragua

Millora de l'accés a l'habitatge a Totogalpa

La proposta pretén enfortir les capacitats de l’administració pública municipal a Totogalpa, en el marc de les competències que li corresponen i de la lluita contra la pobresa, incidint en el desenvolupament local des d’un enfocament sostenible i inclusiu, així com reforçar les competències en planificació i gestió participativa en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en especial l’objectiu 11: aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. A més, s’impulsarà la dinamització i enfortiment del procés per a la gestió municipal en el desenvolupament integral del territori, partint de les capacitats organitzatives, d’autogestió i de participació de la població. L’objectiu principal és la millora de les condicions de salut de 117 persones a través de l’accés a habitatges dignes, dins l’estratègia nacional de reducció de la pobresa i prevenció de la malaltia de Chagas. Els habitatges seran d’interès social, construïts amb material autòcton pels propis beneficiaris d’acord amb les normes de qualitat i seguretat homologades. Paral•lelament es reforçarà l’organització comunitària existent al territori amb un enfocament de responsabilitat social compartida i drets humans, així com d’equitat de gènere i respecte pel medi ambient. Les beneficiàries són 30 famílies camperoles pobres de Cuje, Cayantú, Terrero Grande, Santo Domingo, Verapaz i del sector marginal urbà de Totogalpa, classificades de pobresa severa, que també rebran sessions de sensibilització per millorar les condicions higièniques i ambientals.

Seguiment

A causa de la coincidència del període d’execució de la primera part del projecte amb la crisi sanitària de la COVID-19, amb l’autorització del Fons Mallorquí, es varen destinar 2.000€ de la partida de funcionament a l’adquisició de material de protecció i es va impulsar la campanya de sensibilització, educació i comunicació adreçada a la població sobre la posada en pràctica de mesures de prevenció de la COVID-19. Pel que fa a habitatge, es va convocar una assemblea en cada comunitat implicada (Sabana Grande i Santo Domingo) en què participaren 91 persones. S’hi va donar a conèixer detalladament el projecte i es va acordar que els comitès comunitaris en farien el seguiment. Es varen seleccionar les famílies beneficiàries, es varen formar tres brigades de treball de 10 persones cadascuna, que assumiren les tasques de neteja inicial, retirada de runa, trasllat dels materials de construcció i ampliació dels espais d’ubicació. Es va impartir el taller de formació sobre autoconstrucció d’habitatges amb materials locals, amb 60 participants de les  30 famílies beneficiàries, i  es varen fabricar les toves. Es va definir la ubicació dels habitatges, després d’un estudi del terreny i possibles riscs i es varen contractar quatre mestres d’obra. Els beneficiaris varen aportar la mà d’obra no qualificada gràcies als coneixements adquirits. La resta de tallers es varen haver de suspendre a causa de la COVID-19. Es varen construir 24 habitatges i rehabilitar-ne 8. Els habitatges bastits responen al model d’interès social rural i compleixen les mesures de gestió ambiental responsable vigents. En total el projecte va beneficiar 17 famílies de Sabana Grande; 11 de Santo Domingo i 4 del sector urbà marginal, que sumen 126 persones.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 60.000,00

Entitats executores

Alcaldía de Totogalpa

El municipi de Totogalpa pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.