Nicaragua

Millora de l'accés a l'habitatge i el sanejament a Totogalpa

Aquest projecte forma part del programa de desenvolupament territorial de Totogalpa, que té com a objectiu fonamental afavorir iniciatives de desenvolupament que contribueixin a reduir l’extrema pobresa en aquest municipi. El programa es du a terme en el marc del Pla estratègic municipal de desenvolupament humà 2012-2017 i dóna prioritat a incidir sobre els problemes causats per la manca o poca adequació d'hàbits higiènics i sanitaris de la població; l’elevada taxa de mortalitat materna i dels nadons; i el dèficit o mal estat de l'habitatge. Enguany es proposa  millorar les condicions d'habitabilitat i sanejament de 75 famílies (225 persones) de la comarca de Cuje, en què el 68% de les necessitats bàsiques de la població no estan satisfetes. Preveu la rehabilitació de 20 habitatges i la construcció de 60 latrines. Paral·lelament es reforçarà el procés de concertació local per a la governabilitat democràtica, per augmentar les capacitats d'incidència associativa.

Seguiment: 

En primer lloc es varen reorganitzar dos comitès comunitaris de desenvolupament encarregats del procés de rehabilitació dels habitatges, així com de cinc comitès d’aigua potable i sanejament. Tot seguit es va dur a terme el procés de selecció de les famílies beneficiàries, per al qual es formà un equip tècnic en que participaven funcionaris ministerials i locals experts en aigua, habitatge, salut; un tècnic de la UCOM i quatre promotors comunitaris. Es va avaluar el grau d’incidència de malalties relacionades amb la manca d’accés a l’aigua potable o a un habitatge saludable dels candidats. A més, es va verificar la propietat del terreny de cada família beneficiària i la ubicació més segura de les cases. Es varen impartir tres sessions formatives per als beneficiaris dels habitatges sobre tècniques d’autoconstrucció amb materials locals i millores en la infraestructura de fonamentació i suports d’ancoratge, amb la participació de 36 persones; sobre pràctiques saludables i respectuoses amb el medi ambient; i sobre agricultura ecològica. Es varen constituir dues brigades de treball voluntari integrades per 36 persones cadascuna, que realitzaren les feines de neteja i trasllat de materials. Es varen contractar cinc mestres d’obra, que dirigiren la construcció de 15 habitatges i la rehabilitació de tres més. El model d’habitatge es correspon amb la llei d’habitatge d’interès social rural. Els beneficiaris participaren com a mà d’obra a les tasques d’anivellament del terreny i de construcció. Igualment es varen impartir quatre tallers sobre organització comunitària en matèria d’aigua i sanejament; protecció d’aqüífers; legislació sobre protecció del medi ambient i els recursos naturals; i establiment de planters forestals i alimentació saludable. Posteriorment, els 37 representants comunitaris que havien participat a les sessions formatives varen impartir 10 xerrades educatives, amb l’assistència de 139 persones. Pel que fa a les latrines, es va triar un model que disposa d’un tub de ventilació que extreu els gasos de la fossa, de manera que s’eviten les males olors i, a més, s’adapta a la geologia del terreny. L’equip tècnic va estudiar el terreny amb la col•laboració dels comitès d’aigua i de desenvolupament comunitari. Es varen organitzar tres brigades de feina voluntària, integrades per 149 persones, que finalment instal·laren 75 latrines (15 més de les previstes). Tot i no estar prevista, aprofitant les condicions climàtiques favorables es varen establir quatre planters forestals comunitaris amb 600 plantes cadascun, a partir de llavors recol·lectades en finques veïnals.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 60.000,00

Entitats executores

Alcaldía de Totogalpa

El municipi de Totogalpa pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.