Nicaragua

Millora del sanejament i l'habitatge a Totogalpa

Aquesta iniciativa vol enfortir les capacitats de l'administració pública municipal de Totogalpa en el marc de les competències en lluita contra la pobresa, amb un enfocament inclusiu i sostenible i en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Es volen millorar les condicions de salut de 359 persones integrades en 90 famílies pageses de les comarques de Cuje, Cayantú, Terrero Grande i de l’àrea marginal urbana mitjançant l'accés al sanejament i l'habitatge, així com l'enfortiment del procés de concertació local per a la governabilitat democràtica a través de l'increment de les capacitats d'incidència associativa. Es durà a terme un diagnòstic sobre l'estat de l'habitatge i el sanejament i s'impartiran tallers de formació als beneficiaris sobre autoconstrucció, i ús i manteniment de latrines. S’executaran les obres de rehabilitació de 10 habitatges i la instal·lació de 80 latrines, amb la participació dels beneficiaris com a mà d'obra. Es realitzaran sessions de sensibilització sobre hàbits saludables, salut ambiental, agricultura sostenible i reforestació. Finalment, es donarà suport a la constitució i funcionament dels comitès d'aigua i sanejament.

Seguiment:

En primer lloc es varen reforçar les set organitzacions comunitàries existents a les sis comunitats rurals (Calejón, Cayantú, Hornito, Mojón, Salto i Terreno, i el sector marginal urbà d’intervenció relacionades amb les àrees de treball. En aquest procés participaren 137 persones, en representació de prop de la meitat de les famílies de la zona. Aquestes agrupacions reben suport perquè puguin participar en el control de les activitats i de la inversió financera que s’hi efectua. Tot seguit es varen seleccionar les famílies amb necessitats urgents a l’àmbit de l’aigua i sanejament, i l’habitatge, mitjançant assemblees comunitàries i visites sobre el terreny: foren triades 80 famílies per al component d’aigua i sanejament i 12 per al d’habitatges social. Es varen impartir tres sessions formatives adreçades a les famílies beneficiàries de l’habitatge social sobre elaboració de materials, construcció i conservació de les llars, en què participaren 24 persones. Es varen constituir sis brigades de treball voluntari (48 persones) que realitzaren les feines de neteja, retirada de runa, trasllat de materials, etc. Es varen contractar tres mestres d’obra i es bastiren  10 habitatges i se’n rehabilitaren dos. El model de casa es correspon amb la llei d’habitatge d’interès social rurals. Els beneficiaris participaren com a mà d’obra a les tasques d’anivellament del terreny i de construcció. Igualment es varen impartir quatre sessions de formació adreçades a les 80 famílies beneficiàries del sector de l’aigua i el sanejament, sobre construcció, ús i manteniment de les latrines; higiene personal i dels aliments; control de fems i residus líquids; i ús i tractament de l’aigua. Hi assistiren 149 persones. A continuació es va fer una inspecció sobre el terreny per establir la ubicació de les latrines d’acord amb la legislació vigent. Cada família va aportar la ma d’obra, amb el suport de la resta de la comunitat, en tasques com ara l’excavació de la fossa sèptica i el trasllat de materials. Es va contractar un mestre d’obres, que va assessorar també les famílies sobre el manteniment de les infraestructures. Es varen excavar les fosses sèptiques, es va construir el revestiment i, un cop acabat, es va instal·lar la planxa i el banc de fibra de vidre, i finalment la caseta metàl·lica. Tots els materials varen ser proporcionats pel projecte i es preveu que puguin ser útils durant 15 anys, amb un canvi d’ubicació cada cinc anys.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 60.000,00

Entitats executores

Alcaldía de Totogalpa

El municipi de Totogalpa pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.