Nicaragua

Millora de la xarxa viària a Ciudad Antigua

Els camins que formen part de la xarxa viària de Ciudad Antigua (6.616 habitants), tant els circuits principals com els terciaris, es troben en un estat molt precari a causa de la manca de recursos per efectuar-hi intervencions de gran abast i per la incidència cada cop més freqüent de fenòmens meteorològics adversos: a finals de 2020 les pluges torrencials provocades pels huracans Eta i Iota varen deixar incomunicada gran part del municipi. A l'àrea rural aquesta situació és especialment greu, perquè la manca de disponibilitat de vies de transport dificulta la comercialització dels minsos excedents productius, de manera que la població es veu obligada a vendre'ls a intermediaris a un preu molt baix, mentre que l'adquisició de productes fitosanitaris, llavors, etc. suposa un cost molt elevat, perquè els venedors hi repercuteixen la dificultat d'accés. A més a més, el deteriorament dels camins minva les possibilitats d'accés a serveis sanitaris i educatius, i allarga les jornades de treball domèstic i productiu. Per això es proposa l'elaboració d'una estratègia d'intervenció per millorar la xarxa viària i la construcció de bandes de rodament en un punt crític de la comunitat de Mojón I, amb 500m lineals en total. La població beneficiària hi participarà oferint la mà d'obra i, a més a més, s'organitzarà un comitè d'auditoria social i es proporcionarà formació a 10 persones perquè puguin fer el seguiment i control de les obres. D'altra banda, s'impartirà un curs per a cinc funcionaris municipals sobre topografia i sobre el disseny de plans de mobilitat. Se'n beneficiaran directament 319 persones.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 15.000,00

Entitats executores

Alcaldía de Ciudad Antigua

El municipi de Ciudad Antigua pertany al departament de Nueva Segovia. Des de fa més de 10 anys,  el Fons Mallorquí dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi du a terme.

INPRHU-Ocotal (Instituto de Promoción Humana)

L'Instituto de Promoción Humana és una organització no governamental que actua per millorar les condicions de vida i de participació dels sectors més vulnerables del departament de Madriz, en aliança amb els governs locals, institucions governamentals i altres organitzacions de desenvolupament.