Nicaragua

Reforç de les capacitats tècniques, organitzatives i productives a Ciudad Antigua

El 60% de les llars del municipi de Ciudad Antigua es troben en situació de pobresa extrema, sobretot a l'àrea rural, on predominen els habitatges molt precaris i en condicions d'amuntegament, sense accés a serveis d'aigua i sanejament, amb baix nivell acadèmic dels residents i dependència d'una agricultura de subsistència molt perjudicada pels efectes del canvi climàtic o de sous miserables com a jornalers. L'Alcaldía enfoca les accions per reduir l'extrema pobresa des de diversos àmbits, però amb uns recursos molt limitats. El projecte preveu intervenir en quatre sectors: enfortiment municipal, amb l'elaboració del Pla de desenvolupament municipal, que permetrà establir els eixos estratègics de reducció de la pobresa per als propers anys; millora de la xarxa viària a les comunitats de Mojón I i II, amb l'adequació de camins rurals, de manera que es faciliti no només el trànsit de la població, especialment dels escolars, sinó que també s'afavoreixi el transport de la producció cap a punts de comercialització directa (657 beneficiaris); millora dels habitatges a les comunitats de Las Garcías i El Carrizal, amb la substitució de teulades inestables i insegures per estructures sòlides (54 beneficiaris); i promoció de la comercialització dels productes agraris a través de la creació d'una xarxa de productors i l'aportació de materials per a les parades de venda als mercats (20 beneficiaris). 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 40.000,00

Entitats executores

Alcaldía de Ciudad Antigua

El municipi de Ciudad Antigua pertany al departament de Nueva Segovia. Des de fa més de 10 anys,  el Fons Mallorquí dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi du a terme.

INPRHU-Ocotal (Instituto de Promoción Humana)

L'Instituto de Promoción Humana és una organització no governamental que actua per millorar les condicions de vida i de participació dels sectors més vulnerables del departament de Madriz, en aliança amb els governs locals, institucions governamentals i altres organitzacions de desenvolupament.