Nicaragua

Millora d'infraestructures viàries a l'àrea rural de Las Sabanas

La zona d’intervenció constitueix un pol productiu del municipi de Las Sabanas (5.721 habitants), que contribueix de forma notable al desenvolupament econòmic local: produeix i comercialitza cereals, llegums, cafè, hortalisses, patates i fraules durant tot l’any. Però l’estat de la carretera que comunica les comunitats de Cipián, Quebrada Honda i Buena Vista ha empitjorat molt com a conseqüència de les precipitacions causades pels huracans Eta i Iota. Es tracta d’un sector rural dispers, en el qual les famílies practiquen l’agricultura de supervivència, amb petits horts; la major part no disposa de terra i treballa a jornal en plantacions de cafè d’altres municipis. Es proposa la rehabilitació d’un tram de 1,10km de camí rural, amb la construcció i anivellament de cunetes, i canalitzacions d'aigua en diversos punts crítics. La intenció és d’assegurar la mobilitat no només per facilitar la comercialització dels productes, sinó també per garantir l’accés als serveis sanitaris, educatius, socials i culturals del municipi. A més a més, es donarà suport a la realització del pla anual d’inversions municipals i s’elaborarà el diagnòstic de l’accés a l’aigua potable al municipi mitjançant la creació d’una base de dades. Igualment, seguint les recomanacions de l'avaluació de 10 anys de cooperació municipalista a Madriz, es reforçaran les capacitats de coordinació i seguiment dels tècnics de la UCOM. Se´n beneficiaran directament 349 famílies (1.514 persones) i, indirectament, 107 famílies.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 60.000,00

Entitats executores

Alcaldía de Las Sabanas

El municipi de Las Sabanas és el més petit del departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.