Nicaragua

Educació inclusiva, equitativa i de qualitat a Madriz

El projecte vol contribuir a garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat (ODS 4) en cinc centres d’educació primària de la zona rural dispersa dels municipis de Las Sabanas, Telpaneca i Totogalpa, que tenen importants mancances tant pel que fa a formació dels docents, com estructurals: les infraestructures sanitàries i recreatives són escasses i en estat precari, i sovint no es disposa d’aigua potable. Alhora hi ha un elevat índex de repetició i abandonament escolar, per manca de recursos de les famílies, que viuen en situació de pobresa severa. Es proposa actuar en tres eixos: a) dotació a 250 alumnes de mitjans bàsics (uniformes, sabates, motxilles i material escolar) per garantir-ne l’escolarització en cinc escoles rurals; b) suport a l’organització i funcionament dels consells locals d’educació als tres municipis involucrats en el projecte i a la formació dels docents; i c) millora de les infraestructures escolars mitjançant petites inversions en cinc centres educatius i dotació de productes d’higiene i neteja. Igualment, seguint les recomanacions de l'avaluació de 10 anys de cooperació municipalista a Madriz, es reforçaran les capacitats de coordinació i seguiment dels tècnics de la UCOM. Se'n beneficiaran directament 250 alumnes i, indirectament, 235 docents i 247 pares.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 24.503,03

Entitats executores

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.