Nicaragua

Suport a l'accés a l'educació i a la qualitat educativa a Madriz

A Nicaragua hi ha un percentatge molt elevat d'infants i joves en edat escolar que tenen dificultats per accedir a una educació de qualitat, alts índexs de deserció escolar, baix rendiment acadèmic, insuficient formació dels docents i deteriorament de les infraestructures als centres educatius del sector públic, que redueix les possibilitats d'accés al sistema de la major part de la població en edat escolar i, especialment, a les zones rurals i poblacions disperses. La zona de Madriz es caracteritza per elevats índexs de pobresa i d’emigració: la major part de la població viu a l’àrea rural, amb un alt grau de dispersió, la qual cosa dificulta la cobertura dels serveis socials bàsics. D’altra banda, la principal activitat econòmica és l’agricultura, la productivitat de la qual s’ha reduït considerablement a causa dels efectes negatius del canvi climàtic. El projecte proposa actuar en tres eixos: a) dotació per a 300 alumnes de mitjans bàsics per garantir-ne l’escolarització en cinc escoles rurals; b) suport a l’organització i funcionament dels consells locals d’educació als tres municipis involucrats en el projecte; i c) millora de les infraestructures escolars mitjançant petites inversions en cinc centres educatius. El projecte beneficiarà 300 alumnes, 15 docents i 286 pares, de cinc centres d'educació primària dels municipis de Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas. 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 30.000,00

Entitats executores

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.