Nicaragua

Accés equitatiu i assequible a l'aigua a Telpaneca

La comunitat de Carbonal Arriba està situada en un territori accidentat geogràficament, amb forts pendents i de difícil accés. La població sobreviu del conreu de cereals i de la feina a les plantacions de cafè, majoritàriament com a jornalers sense terra, amb uns ingressos molt minsos i irregulars. Aquesta comunitat disposa d'un sistema d'aigua finançat el 2015 pel Fons Mallorquí que dona molt baixa cobertura i l'aigua no se sotmet a cap tractament de potabilitat. Es proposa ampliar el sistema per garantir l'accés a l'aigua en quantitat i qualitat suficient per a 51 famílies (223 persones), amb la instal·lació d'un dipòsit de 22.000l, la construcció de la caseta de control, l'estació de bombeig i la xarxa de distribució. La població beneficiària participarà en les obres com a mà d'obra no qualificada i dos membres de cada família assistiran a vuit tallers de formació sobre l'organització del comitè d'aigua comunitari, la sostenibilitat, hàbits saludables, medi ambient, i gestió i manteniment del sistema d'aigua. Paral·lelament, es durà a terme un estudi de la situació del sector de l'aigua al municipi de Telpaneca (23.092 habitants), al qual pertany la comunitat d'intervenció. Igualment, seguint les recomanacions de l'avaluació de 10 anys de cooperació municipalista a Madriz, es reforçaran les capacitats de coordinació i seguiment dels tècnics de la UCOM. Se'n beneficiaran directament 223 persones i, indirectament, les 167 famílies de Carbonal Arriba.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 60.000,00

Entitats executores

Alcaldía de Telpaneca

El municipi de Telpaneca pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi du a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.