Níger

Desenvolupament comunitari social al municipi de Say

Aquest projecte constitueix la darrera fase d'un programa que preveu reforçar les capacitats institucionals de l'Ajuntament de Say i desenvolupar iniciatives a l'àmbit de la governabilitat local, així com activitats socioeducatives per als joves, en el marc del pla de desenvolupament municipal. El municipi pateix una elevada taxa d’emigració de joves a causa de la impossibilitat de cobrir les necessitats bàsiques a través de la principal activitat econòmica, l’agricultura i ramaderia, per la dificultat d’accedir a l’aigua i la degradació del sòl com a conseqüència dels efectes del canvi climàtic. D’altra banda, els joves constitueixen prop de la meitat de la població i la manca de perspectives de futur i de programes socials adequats sovint els fa presa fàcil de moviments extremistes. Per a 2020 es preveu facilitar l’accés a activitats socials i educatives a través d’un programa de valoració del propi patrimoni cultural, el desenvolupament d’activitats esportives com a eina de cohesió social i estabilitat; la posada en marxa d’un centre de formació laboral per a joves, amb especial atenció a les dones, com a mesura de protecció contra els matrimonis forçosos i precoços. Igualment, s’impartiran sessions de formació temàtica sobre informàtica, emprenedoria i lideratge. Se’n beneficiaran 857 joves. 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 65.000,00

Entitats executores

ONG DIKO--Association pour le Secours aux Populations Vulnérables

Associació sense ànim de lucre que treballa per a la pau, la prevenció de conflictes, els processos de reforma democàtics i el diàleg, a l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, l'ajut humanitari i la sensibilització.