Níger

Enfortiment institucional al municipi de Say

El Níger és un país molt poc poblat amb relació a la seva superfície, però dues terceres parts del territori són desèrtiques i la major part de la població es concentra a les regions del sud i l’oest. Amb menys del 3,9% del territori apte per a l’agricultura i una forta repercussió de la sequera i de la desertificació, el Níger forma part dels 10 països del món on la prevalença de la fam és més elevada. Paradoxalment, el país té un subsòl molt ric: és el quart productor mundial d’urani. Però els beneficis de l’explotació d’aquest mineral queden en mans d’empreses estrangeres. L’urani representa el 70% de les exportacions del Níger, però només contribueix al 5% del seu producte interior brut. L’enfortiment de les institucions i la participació són bàsiques per a la incidència política. Aquest projecte forma part d'un programa de tres anys que preveu reforçar les capacitats institucionals de l'Ajuntament de Say i desenvolupar iniciatives a l'àmbit de la governança local, així com activitats socioeducatives per als joves, en el marc del pla de desenvolupament municipal. Per a 2018 es preveu rehabilitar l'edifici consistorial, proporcionar mobiliari i equipaments informàtics; i modernitzar el funcionament de l'Ajuntament a través de la formació dels càrrecs electes i els funcionaris, i la dinamització de les estructures municipals i comunitàries de base.

Seguiment:

En primer lloc es va rehabilitar l’edifici de l’Ajuntament: es varen refer els lavabos, el porxo i armaris encastats; es va pintar,  es varen substituir vidres romputs, es revisà la xarxa elèctrica, i s’instal·là l’aire condicionat a la sala de reunions. Es varen adquirir la moto, quatre ordinadors, una fotocopiadora i dues impressores, així com el mobiliari. Es varen impartir quatre tallers adreçats a autoritats i personal tècnic de l’Ajuntament de Say: un sobre informàtica bàsica, amb 12 participants; un sobre registre i arxiu de documents, amb la participació de vuit persones; un sobre elaboració de microprojectes i instruments d’avaluació, en què participaren 14 persones; i un sobre descentralització i gestió d’ens territorials, amb 274 participants en total. D’altra banda, es va poder disposar de dos alumnes en pràctiques de l’Institut de formació de tècniques de la informació i la comunicació durant quatre mesos, que donaren suport  als tallers sobre registre i l’arxiu,  i per assessorar el personal de l’Ajuntament de Say en el procés d’organitzar els documents. Igualment, es dugué a terme el diagnòstic d’11 associacions cíviques i s’impartí un taller sobre vida associativa, en què participaren 20 membres d’aquestes entitats i cinc agents de serveis tècnics de l’Ajuntament. Pel que fa a les audiències públiques per a la inscripció al registre civil dels  naixements, primer varen tenir lloc les sessions de sensibilització sobre la població objectiu de la campanya,  la importància del registre per protegir els infants i la necessitat que el titular i un dels progenitors hi participessin. Només es varen poder atendre vuit comunitats, perquè el president del tribunal tenia una agenda molt atapeïda. Hi participaren 1.527 persones. Posteriorment es realitzaren les vuit audiències durant les quals es registraren 987 menors de 17 anys. Cada registre es va inscriure a l’Ajuntament i cada persona registrada va rebre l’acta corresponent. Paral·lelament, es va donar suport a l’Ajuntament per organitzar sessions de sensibilització sobre els ingressos tributaris. Es va constituir un comitè que va recórrer 18 comunitats que tenen pendents pagaments d’impostos de fa més de tres anys. Hi participaren 13.053 persones.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 80.000,00

Entitats executores

ONG DIKO--Association pour le Secours aux Populations Vulnérables

Associació sense ànim de lucre que treballa per a la pau, la prevenció de conflictes, els processos de reforma democàtics i el diàleg, a l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, l'ajut humanitari i la sensibilització.