Níger

Enfortiment institucional de Say a l'àmbit socioeducatiu

El Níger és un país molt poc poblat amb relació a la seva superfície, però dues terceres parts del territori són desèrtiques i la major part de la població es concentra a les regions del sud i l’oest. Amb menys del 3,9% del territori apte per a l’agricultura i una forta repercussió de la sequera i de la desertificació, el Níger forma part dels 10 països del món on la prevalença de la fam és més elevada. Paradoxalment, el país té un subsòl molt ric: és el quart productor mundial d’urani. Però els beneficis de l’explotació d’aquest mineral queden en mans d’empreses estrangeres. L’urani representa el 70% de les exportacions del Níger, però només contribueix al 5% del seu producte interior brut. L’enfortiment de les institucions i la participació són bàsiques per a la incidència política. Aquest projecte forma part d'un programa de tres anys que preveu reforçar les capacitats institucionals de l'Ajuntament de Say i desenvolupar iniciatives a l'àmbit de la governabilitat local, així com activitats socioeducatives per als joves, en el marc del pla de desenvolupament municipal. Per a 2019 es preveu construir i equipar un centre de joves, en un terreny cedit per l'Ajuntament, que serà gestionat per un funcionari estatal i en el qual tendran lloc activitats de formació i esplai. Igualment, es posarà en marxa un programa de formació i assessorament tècnic per al personal i per al consell de la joventut del municipi, per garantir el bon funcionament del centre. Se’n beneficiaran els 49.000 joves de Say, el personal administratiu del centre i els serveis tècnics municipals de joventut, desenvolupament comunitari i promoció de les dones.

Seguiment:

Un cop contractada l’empresa constructora, a través d’un concurs públic, es va constituir la comissió de seguiment formada per l’arquitecte, un aparellador i un tècnic, que realitzaren els controls de qualitat a peu d’obra, dirigiren les reunions de seguiment i visitaren les obres per fer-ne el seguiment i emetre els informes corresponents. Es varen adquirir i transportar els materials i s’iniciaren les obres per bastir un camp de futbol; un camp polivalent (bàsquet i vòlei); una zona de salt d’alçada i de llargària; un espai de lluita tradicional; el bloc administratiu, format per una gran sala de formació, un despatx per al responsable del centre, una oficina per als monitors i una terrassa coberta davant de l’edifici; i un bloc de latrines, amb separació per a dones i homes. Per assegurar la continuïtat i manteniment del centre, el ministeri de Joventut i Esports va nomenar un funcionari com a director, el salari del qual assumeix el govern. També es varen adquirir i lliurar els equipaments:  tres taules d’oficina i tres cadires (per al director i els monitors); nou cadires per als visitants; un ordinador amb accessoris; 16 taules per a l’aula de formació i un arxivador. A l’acte d’inauguració hi participaren el ministre de Joventut i Esports; el secretari general de Joventut; el governador de la regió de Tillabéry; el director general de Joventut i altres representants regionals i ministerials. Hi assistiren més de 800 persones.  Pel que fa a al formació del personal administratiu, es va contractar un consultor que va impartir dues sessions de formació i va oferir assistència tècnica durant tres mesos, sobre l’elaboració del programa del centre de joves, gestions administratives i la dinamització dels joves. Hi participaren el director del centre i cinc membres del consell de joves. L’equip d’Asamblea de Cooperación por la Paz Illes Balears va donar suport al seguiment de l’evolució de les activitats, així com per elaborar els informes corresponents.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 80.000,00

Entitats executores

ONG DIKO--Association pour le Secours aux Populations Vulnérables

Associació sense ànim de lucre que treballa per a la pau, la prevenció de conflictes, els processos de reforma democàtics i el diàleg, a l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, l'ajut humanitari i la sensibilització.