Perú

Enfortiment comunitari i activitats productives a Pueblo Nuevo

El projecte s'emmarca en un programa integral de desenvolupament del districte de Pueblo Nuevo per a tres anys, que inclou actuacions en tres sectors d'intervenció: sanitari i educatiu; social i productiu; i d'enfortiment de capacitats locals i comunitàries. A les zones urbanes marginals i al sector rural, que suposa més del 40% de la població, Pueblo Nuevo pateix elevades taxes de desnutrició infantil; escassa formació professional, que converteix els joves i adults en mà d'obra barata, sense perspectives de millorar les condicions de vida; i una feble organització ciutadana i comunitària amb poques possibilitats d'incidir en espais públics. Per això es proposa actuar per a la millora del sistema de salut; el suport a joves i dones amb tallers de formació i amb activitats productives; i l’enfortiment d'autoritats locals. Es preveu que el projecte beneficiarà directament 1.140 persones.

Seguiment:

Es va elaborar un pla de formació per als agents de salut amb la participació de 21 promotors de salut i directius de les Juntes Administradores de Serveis de Sanejament (JASS) de les comunitats. En total s’impartiren 10 tallers, amb 335 assistents, i un taller sobre eines de gestió de les JAAS, amb 58 participants. Es va preparar material de suport informatiu i d’educació per a la salut i es varen iniciar les campanyes de promoció de pràctiques saludables per als infants a través de missatges de megafonia. S’implantaren els observatoris de salut de quatre comunitats, gestionats pels promotors de salut. També es varen organitzar sis intercanvis d’experiències sobre els aprenentatges, sobre eines i metodologies aplicades, participació comunitària, etc. D’altra banda, es varen impartir els tallers de formació tècnica productiva a través de diversos mòduls: criança d’aus de corral i petit bestiar, amb 12 participants; hidroponia, que es va dur a terme amb 23 alumnes de sisè de primària; economia solidària i ecològica, amb 70 participants; i agricultura  ecològica, al qual assistiren 10 persones; costura (15 dones participants); perruqueria i cosmètica (31 dones); informàtica (3 homes i 16 dones); i fusteria i tancaments metàl•lics (8 homes). També s’han impartit quatre tallers per posar en marxa negocis amb tècniques ecològiques: processament de pinso per a aus de corral i bestiar petit; producció d’ous a través de la criança de gallines ponedores i la posada en funcionament d’un hort ecològic al Centro Taller Técnico Productivo (CETPRO). Hi participaren 80 persones. Igualment, 20 estudiants de perruqueria i estètica varen fer pràctiques de tall de cabell en set comunitats, i dos varen adequar espais dins de ca seva per oferir serveis de perruqueria. Es va establir un padró d’emprenedors i s’ha promogut conjuntament la fira d’emprenedoria econòmica, l’intercanvi d’experiències, i l’establiment de preus de nous productes de forma estàndard. Es va celebrar la fira d’emprenedoria, en què participaren 20 expositors i es va organitzar un concurs de vestits elaborats amb materials reciclats, com ara plàstic, cartró, paper de diari, CD, etc. en què participaren 70 persones dels centres educatius de La Libertad. Hi assistiren prop de 500 persones. Es varen celebrar cinc jornades de capacitació per a autoritats comunals, concertat i articulat amb el govern local i la sotsprefectura amb un programa d’enfortiment de capacitats de dirigents de les organitzacions socials i autoritats comunals, per millorar i promoure la gestió adequada del desenvolupament de la comunitat, en què participaren 73 persones. També varen tenir lloc sis reunions comunals amb la participació de 178 beneficiaris per donar suport i assistència tècnica a directius i socis de la JASS El Milagro, El Huanábano i La Teresa, per millorar-ne la gestió. Es varen realitzar accions de sensibilització de la població amb relació a la situació conjuntural que viu el país pel que fa a la violència de sexe i l’abús de menors, que s’han impulsat en el marc de la Mesa de concertació del districte. Es va celebrar el dia internacional de la dona amb un fòrum sobre  “Drets i equitat de gènere” en què participaren 58 persones. 31 persones participaren a les reunions de la Mesa i es varen dur a terme quatre tallers de capacitació per als seus membres, al qual assistiren 62 persones. D’altra banda, es va participar a la trobada regional organitzada per la Mesa de La Libertad i es va organitzar un debat electoral amb la participació de cinc candidats i l’assistència de 237 persones.

 

 

 

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 29.423,47

Entitats executores

Ayne Perú - Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo

Ayne Perú és una associació sense ànim de lucre creada l'any 1998 i impulsada per l'Institut de Religioses Terciàries Trinitaries amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de infants, joves, dones i les seves famílies, de població marginal rural i urbana.