Perú

Participació ciutadana i bones pràctiques ambientals a Pueblo Nuevo

Al Perú, la llei d'adequació ha contribuït a constituir com a municipis menors nuclis de població sorgits a conseqüència del creixement de la població en territoris que no disposaven de condicions per viure-hi, sense que s’hagin establert ni previst els recursos necessaris per gestionar el territori assignat. A Pueblo Nuevo hi ha nombroses comunitats disperses, esdevingudes entitats locals menors, que no disposen de capacitats ni recursos per resoldre els problemes als quals s’enfronten i l’Ajuntament de Pueblo Nuevo, cap del districte, només els pot atendre molt limitadament. Aquestes localitats tenen una població nombrosa de joves i dones amb escassa formació per desenvolupar les seves capacitats, amb una identitat local i cultural molt feble, amb escassa o nul•la formació ciutadana, de manera que no s'involucren activament en el desenvolupament de la comunitat. A més, l'únic camió recol•lector de residus sòlids del districte només hi passa un cop per setmana i la manca de consciència ambiental fa que la gent llenci el fems en espais comunitaris, contamini el medi i posi en risc la pròpia salut. El projecte preveu millorar la participació ciutadana en la gestió municipal i ambiental per promoure el desenvolupament local: es proposa apoderar els joves i les dones a través de formació tècnica productiva en oficis que els permetin generar ingressos i un curs sobre construcció de ciutadania, perquè s'involucrin de forma participativa en els processos de desenvolupament comunitari. També es promourà la gestió adequada dels residus sòlids, mitjançant l'adquisició de vehicles de recollida de fems, l'establiment d'un programa de recol•lecció i la sensibilització de la població a les comunitats de Santa Rosa i Catalina. També es preveu millorar les infraestructures administratives per enfortir l'atenció i gestió dels serveis públics. Se’n beneficiaran  directament 920 persones.

Seguiment:

A causa de les mesures de confinament imposades per evitar l’expansió de la pandèmia de la COVID-19 les activitats es varen haver de programar de nou i ajustar a les recomanacions de seguretat del govern. En aquest sentit, Ayne va sol·licitar al Fons Mallorquí l’autorització per modificar el cronograma i el contingut d’algunes activitats de sensibilització, incorporant-hi temes de prevenció i protecció de la COVID-19. Pel que fa als tallers de formació ocupacional es varen iniciar de forma virtual: fusteria (15 participants); informàtica (36 alumnes); perruqueria i estètica (31 participants) i tall i confecció (20 assistents). A més, es va dotar el Centre d’educació tècnica i productiva d’Ayne Perú de Santa Rosa, de mobiliari per  a les classes de perruqueria i estètica. D’altra banda, es varen elaborat els dissenys dels fulletons i els continguts temàtics corresponents a rentat de mans i distanciament social en el marc del mòdul de formació ciutadana, que es va reajustar. Es va dissenyar la matriu per identificar i prioritzar les necessitats de les comunitats, que servirà per recollir la informació i fer propostes de projectes. Es varen elaborar els programes dels tallers sobre gestió de residus sòlids i cura del medi ambient,  que inclogueren la promoció de la prevenció del contagi de la COVID-19, i els materials d’autoaprenentatge. Hi participaren 284 persones. També es dugueren a terme campanyes de sensibilització per prevenir el contagi de la COVID-19 amb l’edició i distribució de cartells en espais públics i la difusió de falques radiofòniques. Es varen instal·lar cinc papereres a Catalina i quatre a Santa Rosa; i es varen dos contenidors de plàstic de grans dimensions amb rodes al centre poblat de Catalina i dos a Santa Rosa. Igualment, es varen adquirir dos carros motoritzats per a la recollida de residus sòlids i es varen lliurar a les comunitats de Catalina i Santa Rosa, respectivament. Quant a les campanyes de sensibilització i de neteja, es varen elaborar infografies, cartells i falques radiofòniques que es difongueren a través de megafonia i la emissora local de Santa Rosa. Els materials es varen distribuir amb el suport de les autoritats locals i dirigents comunitaris a les dues comunitats i el casc urbà del municipi. El seguiment de les activitats es va fer per via telefònica i, amb algunes visites a les comunitats. A la VIII Fira d’emprenedoria econòmica solidària es varen promoure els productes i serveis que ofereixen 14 petits comerciants i productors a través de les xarxes socials. Quant a les millores i equipament dels edificis municipals de les comunitats, es va construir la pista esportiva de Santa Rosa, es varen instal·lar els arcs per a les cistelles i es varen pintar les diverses àrees per a bàsquet, vòlei i futbol sala. Igualment, a Catalina, es varen aportar pintura i subministraments per pintar i adequar els espais municipals, així com mobiliari. Finalment, es va lliurar un ordinador a l’ajuntament cadascuna de les dues comunitats. Els batles i regidors comunitaris, i els comitès de suport municipal varen rebre formació i informació sobre la normativa municipal, així com sobre els mecanismes necessaris per a la gestió integral del territori.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 50.000,00

Entitats executores

Ayne Perú - Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo

Ayne Perú és una associació sense ànim de lucre creada l'any 1998 i impulsada per l'Institut de Religioses Terciàries Trinitaries amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de infants, joves, dones i les seves famílies, de població marginal rural i urbana.