Perú

Enfortiment institucional del municipi de La Arena II

El procés de descentralització impulsat pel govern del Perú per millorar la gestió pública ha comportat l'obertura a la participació ciutadana i la generació d'espais de concertació entre l'estat i la societat civil, així com la potenciació dels processos de planificació del desenvolupament, però els avenços són encara poc visibles, perquè les administracions locals i els representants de la societat presenten importants mancances per a la gestió concertada de les prioritats del municipi. Per contribuir a reforçar aquestes capacitats el projecte planteja les següents actuacions: a) Formació i assessorament per a 11 càrrecs electes i 18 funcionaris municipals per implantar i avaluar el sistema de planificació del desenvolupament local, mitjançant el pla operatiu anual; b) Formació i assessorament per a 68 representants dels comitès de desenvolupament dels 34 poblats del districte per enfortir-ne les organitzacions i la participació en espais de concertació; c) Capacitació i assessorament als espais de concertació per elaborar el pla d'acció i analitzar-ne la capacitat d'incidència; i d) Assessorament a les àrees de desenvolupament econòmic i social per incorporar i posar en marxa propostes prioritzades als espais de concertació.

Seguiment:
Es varen dur a terme quatre jornades de capacitació per a autoritats i funcionaris municipals sobre la planificació estratègica, el funcionament i disseny en el marc del sistema nacional; l’elaboració i actualització dels plans institucionals i el registre a l’aplicació CEPLAN V.01. Hi varen participar 43 càrrecs electes i tècnics. Es va crear la Comissió de planificació estratègica municipal per a l’execució i seguiment del pla operatiu anual 2018 i 2019, integrada per vuit funcionaris. Es varen celebrar reunions amb l’àrea de desenvolupament econòmic i la de desenvolupament social per identificar les activitats prioritàries del pla operatiu per a 2018 i executar-les, així com per al seguiment i avaluació de l’evolució del pla operatiu anual i per a l’elaboració del pla operatiu anual 2019. Igualment, es varen convocar tres reunions internes amb representants de les ONG que fan feina a La Arena per coordinar l’enfortiment de la Mesa de Cooperación Técnica Interinstitucional. Es va promoure el funcionament de la Mesa de Educación; la Comisión Municipal Ampliada de Desarrollo Económico Local; i el Comité Multisectorial por los Derechos de los Niños y Adolescentes (COMUDENA). Es va dur a terme una jornada de formació adreçada a 18 representants de les administracions locals, 27 d’organitzacions i 10 funcionaris, en el marc de la renovació dels vocals de la societat civil al Consejo de Coordinación Local (CCL). Igualment es va dur a terme una jornada de formació per millorar el funcionament dels espais d’articulació del districte, amb la participació de 35 representants d’organitzacions i institucions que en formen part, amb el resultat que les tres comissions disposaren del pla operatiu per a 2018. Paral•lelament, es varen impartir dos tallers sobre el procés de pressupost participatiu, en què es proposaren actuacions a l’àmbit de l’aigua i el sanejament, l’educació i l’accés a energia elèctrica. També es va oferir assessorament a les diverses àrees municipals per posar en marxa les accions considerades prioritàries a l’àmbit econòmic, educatiu i de suport als infants i adolescents. A més a més, es va dur a terme una jornada de sensibilització als pares en el marc del programa per a la reducció de l’anèmia a l’assentament humà 13 de abril; dues jornades de mesura d’indicadors de creixement de 88 infants menors de cinc anys; i tres campanyes de sensibilització a mares i infants sobre bones pràctiques higièniques, i es va instal•lar una sala d’estimulació precoç al centre de salut de la Arena, que permet realitzar sessions de teràpia a infants de la capital del districte i rodalies. A l’àmbit de les organitzacions comunitàries l’assessorament s'orientà a les Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (JASS), organitzacions d’artesanes i associacions de joves. Es dugueren a terme dos tallers de formació sobre democràcia, ciutadania activa, participació ciutadana, i mecanismes i eines de participació, amb 45 participants, que acordaren la realització d’un fòrum electoral i la signatura d’un pacte per la governabilitat del districte. A més se celebraren 12 reunions d’assessorament col•lectiu i 16 reunions d’assessorament individual. També es varen celebrar set reunions d’assessorament per a l’Asamblea Distrital de Organizaciones i el comitè impulsor del pacte de governabilitat, que va permetre dur a terme el fòrum electoral, amb nou dels 10 candidats que es presentaren a les eleccions i va ser difós per la ràdio i televisió locals.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 30.000,00

Entitats executores

CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) és una organització no governamental de desenvolupament. El seu objectiu és la lluita contra la pobresa estructural i el desenvolupament humà, sostenible, inclusiu i equitatiu, amb el protagonisme de la població rural organitzada.