Perú

Foment de la ciutadania i la innovació des de les escoles

A la zona de Piura menys del 30% dels docents té capacitació especialitzada, alhora les escoles reben dotacions molt minses, que no permeten disposar d'eines innovadores. D'altra banda, els joves desconeixen els seus drets i possibilitats de participació ciutadana, mostren desconfiança i poc compromís social, la qual cosa afebleix els sistemes democràtics. El projecte té com a objectiu enfortir el paper de l'escola com a espai de transformació social, partint de l'articulació de la comunitat educativa amb el govern municipal de La Arena. Per això promourà: a) La formació dels docents a l'àmbit de la innovació educativa a través de tallers presencials i semipresencials; b) La formació dels estudiants i les famílies a l'àrea de la ciutadania; i c) La posada en marxa d'una proposta educativa orientada a facilitar l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina per fomentar la participació ciutadana. Es preveu fer feina amb 12 centres educatius, en els quals els mestres s'articularan a través de Cercles d'autoeducació docent (CAD) i rebran formació per tal de poder reforçar les capacitats dels seus alumnes a l'àmbit de l'emprenedoria. S'espera que els centres posin en funcionament projectes productius encapçalats per estudiants, des d'una perspectiva participativa i sostenible, amb el suport del govern local, que és fonamental per promoure aquestes accions ciutadanes.

Seguiment:

Es varen dur a terme 15 tallers presencials sobre l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació, en diverses comunitats i a La Arena, amb 220 participants en total. Igualment, 240 docents participaren en els sis cursos virtuals, sobre educació ambiental, llenguatge igualitari, treball cooperatiu, educació emocional, metodologia de lectoescriptura, estratègies d’innovació i habilitats socials. Durant el curs, els docents van haver d’elaborar una activitat didàctica que s’aplica a l’aula: 133 mestres varen assolir l’aptitud. Paral•lelament es varen dur a terme 15 sessions de tutoria als centres sobre temes que trien els docents i la direcció (estratègies metodològiques, habilitats socials, resolució de conflictes, etc.), en què participaren 198 mestres de diverses escoles. D’altra banda, es va proposar la constitució de cercles d’autoeducació docent als 13 centres participants i es va designar un coordinador per a cadascun. Es varen dur a terme diverses reunions de feina en cada centre educatiu, amb el director, els docents i pares d’alumnes per formular i posar en marxa un projecte innovador que respongués als problemes plantejats en el diagnòstic previ. Els projectes es varen incloure als plans educatius dels centres i es varen presentar a la unitat de gestió educativa local perquè en verifiqués l’execució. Es varen dur a terme dos tallers de gestió dels projectes innovadors per a tots els participants i a continuació es va donar suport i fer el seguiment a cada centre. També es varen proporcionar materials, instruments i equipaments necessaris per posar-los en marxa. Paral•lelament es varen realitzar les sessions d’assessorament a estudiants, amb la posada en marxa  través de la posada en marxa d’una escola de líders escolars. També es varen impartir dos tallers de projectes d’innovació a l’àmbit de la xarxa de cercles d’autoeducació docent adreçat a docents beneficiaris indirectes, així com dirigents, autoritats locals i autoritats del districte.Es va participar en reunions dels espais de coordinació, com ara la mesa tècnica de cooperació interinstitucional, les comissions i espais de concertació amb les autoritats locals, la societat civil i institucions del districte de La Arena. L’IPP es coordina amb la unitat de gestió educativa local per dur a terme tallers descentralitzats amb pares, autoritats, policia, organitzacions comunitàries, etc. sobre estratègies contra la violència. Finalment, varen comprar sis ordinadors i una impressora per a la Biblioteca TIC i s’elaborà el reglament d’ús de l’aula virtual. 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 30.000,00

Entitats executores

Ensenyants Solidaris

L’ONGD Ensenyants Solidaris és una entitat amb persones compromeses per un canvi en l'ordre mundial. Uneix voluntats i recursos per enfortir als moviments socials amb instruments de treball en cooperació i sensibilització.

Instituto de Pedagogía Popular (IPP)

L'Instituto de Pedagogia Popular (IPP) és una associació civil sense ànim de lucre creada en 1984, com una confluència de persones compromeses amb la pràctica social educativa en sectors populars.